Od 1 stycznia 2015 r. po raz pierwszy w Niemczech płaca minimalna w wysokości 8,50 € brutto na godzinę!

płaca minimalna - 2015r.

W Niemczech obecnie po raz pierwszy wprowadzona została ustawowa płaca minimalna. Poprzednio uregulowanie takie nie miało miejsca.

Wysokość płacy minimalnej w Niemczech

Wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi od dnia 1 stycznia 2015 r. brutto 8.50 € za godzinę.

Gdzie ustawowo uregulowana została płaca minimalna?

Regulacja ustawowa dotycząca minimalnego wynagrodzenia znajduje się w ustawie o płacy minimalnej /niem.: Mindestlohngesetz (MiLoG)/.

Możliwość wyłączenia płacy minimalnej.

Ustalenia, które są sprzeczne z przepisami dot. płacy minimalnej lub ograniczają czy wyłączają dochodzenie roszczeń z nich wynikających są nieskuteczne. W związku z tymminimalne wynagrodzenie nie może zostać wyłączone postanowieniami umowy o pracę.

Czy płaca minimalna dotyczy także pracowników zatrudnionych w wymiarze pracy mniejszym niż minimalny (€450,00 Job)?

Tak, minimalne wynagrodzenie obowiązuje także tych pracowników (450-Euro-Job oraz zatrudnienia krótkoterminowe).

Kogo dotyczy płaca minimalna?

Płaca minimalna dotyczy wszystkich pracowników w Niemczech. Występują tu jedynie nieliczne wyjątki.

Płaca minimalna oraz układy zbiorowe pracy – co ma znaczenie?

Wyłączenie płacy minimalnej możliwe jest jedynie wtedy, gdy przed dniem 1 stycznia 2015 r. istniał skuteczny, powszechnie wiążący układ zbiorowy pracy. W takim przypadku minimalne wynagrodzenie nie musi zostać natychmiastowo wypłacone. Obowiązują tu jednak okresy przejściowe.

Przykład: Układ zbiorowy pracy dla pracownika zatrudnionego w rolnictwie

Czy minimalne wynagrodzenie dotyczy także polskich pracowników zatrudnionych w Niemczech?

Minimalne wynagrodzenie dotyczy także pracowników polskich, niezależnie od tego, czy są oni zatrudnieni w niemieckiej czy polskiej firmie.

Czy minimalne wynagrodzenie dotyczy także Polaków prowadzących działalność gospodarczą, którzy pracują w Niemczech?

Minimalne wynagrodzenie dotyczy tylko pracowników i niektórych praktykantów. Jeżeli dana osoba prowadzi własną firmę (samozatrudnienie), to płaca minimalna nie ma wobec niej zastosowania. Jednakże nie chodzi tutaj o tzw. „pozorne zamozatrudnienie”, a więc o sytuację, w której osoba ta w rzeczywistości nie pracuje na własny rachunek, a jest pracownikiem. Rzeczywisty stan rzeczy nie zawsze jest jednak łatwo ustalić. Decydującym jest fakt, czy osoba taka podlega kierownictwu, czy też nie. Przeważająca część osób z Polski, pracujących w Niemczech w poszczególnych sektorach, działają jako prowadzący działalność gospodarczą w sposób pozorny (np. branża opiekuńcza).

Co można zrobić, jeżeli pracodawca nie wypłaca minimalnego wynagrodzenia?

Jeżeli pracodawca nie wypłaca minimalnego wynagrodzenia, polski pracownik może pozwać go o jego zapłatę, ew. o zapłatę różnicy wynikającej z niedostatecznie wysokiego dotychczasowego wynagrodzenia. Korzystną zmianą w nowym ustawodawstwie jest to, że roszczenie o zapłatę minimalnego wynagrodzenia nie przepada (§ 3 ustawy o płacy minimalnej). Roszczenie to może więc być dochodzone w dłuższym czasie. Ograniczeniem czasowy w dochodzeniu roszczenia o minimalne wynagrodzenie stanowi instytucja przedawnienia (3 lata).

Następnie pracownik może także brak zapłaty zgłosić do niemieckiego Urzędu Celnego. Pracodawca z reguły działa nieprzepisowo, jeśli nie wypłaca wynagrodzenia minimalnego.

Obowiązek pracodawcy dotyczący prowadzenia dokumentacji w poszczególnych branżach

Na podstawie § 17 ustawy o płacy minimalnej /niem.: Mindestlohngesetz/ pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji, dotyczy to następujących branż/pracodawców:

 • zatrudnienie nisko płatne,

 • zatrudnienie krótkoterminowe,

 • zatrudnienie w branżach objętych ochroną na podstawie § 2a ustawy o przeciwdziałaniu pracy na czarno /niem.: Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz/

 • działalność budowlana,

 • działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,

 • przewóz osób,

 • spedycja, transport oraz związana z tym działalność logistyczna,

 • dzialalność rozrywkowa,

 • gospodarka leśna,

 • działalność związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

 • przedsiębiorcy zajmujący się organizacją targów i wystaw, jak również

 • przetwórstwo mięsne.

Jakie dokumenty wymagane są w ww. branżach?

Pracodawca ma obowiązek rejestracji dziennego czasu pracy pracowników ww. branż (jego początku, końca oraz okresu trwania), najpóźniej do upływu siódmego dnia kalendarzowego od momentu rozpoczęcia świadczenia pracy. Rejestr ten ma on obowiązek przechowywać co najmniej 2 lata.

Update: 2022

Wysokość minimalnego wynagrodzenia (Mindestlohngesetz) wynosi od dnia 1 sierpień  2022r.  € 12,00 brutto za godzinę.

Rechtsanwalt Andreas Martin- Berlin- Stettin - Blankensee