Europejski Tytuł Egzekucyjny – wymagania formalne

Europejski Tytuł Egzekucyjny – wymagania formalne

Do istotnych wymagań, jakie muszą zostać spełnione, by móc wydać Europejski Tytuł Egzekucyjny, należy również odpowiednie poinformowanie dłużnika o roszczeniu. Dokonuje się tego poprzez zawarcie w dokumencie wszczynającym postępowanie lub w dokumencie równoważnym następujących elementów:
– nazwisko i adres stron;

– kwotę roszczenia;

– stopę procentową odsetek oraz okres, za jaki się ich żąda (o ile się ich żąda). Wyjątek stanowi sytuacja, w której odsetki ustawowe są doliczane automatycznie do kwoty głównej;

– określenie podstawy roszczenia;

– informacje określające wymagania proceduralne do zakwestionowania roszczenia (» termin, w jakim można zakwestionować roszczenie, » termin rozprawy sądowej, » nazwa i adres instytucji, do której kieruje się odpowiedź, » informację, czy istnieje obowiązek adwokacki oraz o tym, jakie są konsekwencje braku sprzeciwu lub niestawiennictwa).

Egzekucja

Jeżeli postępowanie w państwie członkowskim wydania nie spełniło wymagań proceduralnych określonych w art. 13–17, brak takiej zgodności może być jednak konwalidowany, a orzeczeniu może być nadane zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, jeżeli:

a) orzeczenie zostało doręczone dłużnikowi zgodnie z wymaganiami proceduralnymi według art. 13 lub 14; i

b) dłużnik miał możliwość zaskarżyć orzeczenie za pomocą środków umożliwiających pełną kontrolę sądową i dłużnik został należycie poinformowany w orzeczeniu lub wraz z nim o wymaganiach proceduralnych dotyczących tego zaskarżenia, w tym o nazwie i adresie instytucji, do której należy złożyć środek zaskarżenia oraz, w danym przypadku, o terminie do jego złożenia; i

c) dłużnik nie zaskarżył orzeczenia zgodnie ze stosownymi wymaganiami proceduralnymi.

Jeżeli postępowanie w państwie członkowskim wydania nie spełniło wymagań proceduralnych określonych w art. 13 lub 14, brak takiej zgodności może być konwalidowany, jeżeli zachowanie dłużnika w postępowaniu sądowym potwierdza, że osobiście otrzymał on dokument podlegający doręczeniu w czasie umożliwiającym mu przygotowanie obrony.

Dowiedz się więcej: