Umowa kupna według prawa niemieckiego – cz. 2.

Umowa kupna według prawa niemieckiego – cz. 2.

Dość często mają miejsce sytuacje, w których przedmiot umowy kupna nie satysfakcjonuje kupującego ze względu na swe wady fizyczne lub prawne. Co w takiej sytuacji może zrobić nabywca przedmiotu? Jakie przysługują mu prawa i kiedy się one przedawniają?

Umowa kupna w Niemczech

Jeśli spełnione zostały założenia przepisów szczególnych i nie postanowiono niczego innego, kupujący może:

– wymagać od sprzedającego późniejszego wykonania np. danej usługi (poprawy);

– odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny;

– żądać odszkodowania lub czegoś w zamian za niepotrzebnie poniesiony wydatek.

Roszczenia kupującego podlegają jednak przedawnieniu. Ustawa niemiecka rozróżnia kilka podstawowych terminów, po upływie których roszczenie kupującego będzie bezskuteczne:

=> 30 lat, jeśli wada ta dotyczy:

– prawa rzeczowego osoby trzeciej, na podstawie to którego osoba trzecia może żądać wydania przedmiotu umowy kupna.

– pozostałych praw w księdze wieczystej.

=> 5 lat – głównie w przypadku robót budowlanych

=> 2 lata w pozostałych przypadkach.

Okres przedawnienia biegnie od momentu przekazania gruntu, a w pozostałych przypadkach od dostarczenia rzeczy.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprzedawca podstępnie przemilczał lub ukrył wady przedmiotu. Wtedy obowiązuje zwyczajny termin przedawnienia roszczeń.


Dowiedz się więcej: