Władza rodzicielska według prawa niemieckiego

Władza rodzicielska według prawa niemieckiego

Władza rodzicielska przysługuje, gdy dziecko urodziło się w związku małżeńskim, gdy rodzice zawarli związek małżeński po urodzeniu dziecka oraz w przypadku, gdy oboje rodzice złożą zgodna oświadczenia, stanowiące, że chcą wspólnie sprawować władzę nad dzieckiem. Wiąże się ona z określonymi obowiązkami jak i prawami.

Prawo niemieckie kładzie silny naciska na to, by opieka nad dzieckiem była sprawowana przez obojga rodziców. Dlatego w przypadku niemożliwości wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej, prawo styczności z dzieckiem pozwala na wyznaczenie regularnych spotkań, ale nie wyklucza również innych form kontaktu, np. listownego.

Praktyka pokazuje (a prawo niemieckie odpowiada na nią), że nawet oboje rodziców może być pozbawiona władzy rodzicielskiej (dzieje się tak jednak tylko w skrajnych przypadkach). Rodzice mogą też zostać pozbawieni możliwości zarządzania majątkiem dziecka. W takich okolicznościach, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, wyznaczony zostaje opiekun dla dziecka.

Separacja, a nawet i rozwód rodziców co do zasady pozwalają na wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej. Nie wyklucza to jednak prawa jednego z rodziców do wystąpienia do sądu o przyznanie wyłącznej władzy rodzicielskiej. Sąd działa tu tylko na wniosek, co wskazuje na wagę zasady sprawowania władzy rodzicielskiej przez obojga rodziców. Sąd niemiecki, podobnie jak i polski, kieruje się w swym rozstrzygnięciu interesem dziecka.

Rozwód

Rozwód najczęściej wiąże się z wieloma sporami między byłymi małżonkami. Dotyczy to przede wszystkim sprawowania władzy rodzicielskiej. Jeśli strony same nie dojdą do porozumienia, problem opieki nad dzieckiem, przyznania wizyt czy alimentów może być rozwiązany przez niemiecki sąd. W takim przypadku wręcz konieczna wydaje się pomoc niemieckiego prawnika.

Dowiedz się więcej: