Rozwód w Niemczech


Rozwód w Niemczech Rozwód w Niemczech

Adwokat Niemcy Zakres usług prawo rodzinne Andreas Martin Kontakt


Ważne informacje odnośnie rozwodu w Niemczech:

  • w Niemczech nie obowiązuje zasada winy odnośnie rozwodu (jest obojętne, kto ponosi winę rozpadu małżeństwa)
  • przesłanki rozwodowe: minimum rok rozdzielnego życia i zgoda obu małżonków albo minimum rok rozdzielnego życia i niewątpliwy rozpad małżeństwa – albo 3 lata rozdzielnego życia
  • sąd w Niemczech rozstrzyga wyłącznie o rozwodzie i wyrównaniu praw emerytalnych
  • sąd w Niemczech rozstrzyga w sprawach: alimentów, prawa opieki nad dziećmi,
  • wyrównania przyrostu majątku początkowego każdego z małżonków w momencie zakończenia małżeństwa tylko na wyraźny wniosek stron
  • rozwód trwa w przybli¿eniu od 5 miesiêcy do jednego roku
  • wyrównanie praw emerytalnych jest przeprowadzane z urzedu
  • przez wyrównanie praw emerytalnych rozumie się podział i wyrównanie ekspektatywy emerytalnej (czego w Polsce nie ma)
  • jezeli koszty rozwodowe nie moga zostac pokryte obywatele polscy moga otrzymac pomoc procesowa
  • je¿eli pomoc procesowa zostanie przyznana pañstwo niemieckie przejmuje koszty adwokackie strony oraz koszty s¹dowe

rozwód i wina

W Niemczech obowiązuje w sprawach zasada rozpadu oraz tak jak w Polsce zasadazawinienia. Sąd nie rozstrzyga zatem o tym kto ponosi winę za rozpad małżeństwa.


niemiecki sąd rodzinny

Sąd rodzinny w Niemczech może orzec rozwód tylko wówczas gdy nie ma widoków na naprawianie rozpadu małżeństwa. Dalszą przesłankę stanowi sytuacja, gdy przez okres ponad roku małżonkowie mieszkali osobno.


Rozdzielne życie przed rozwodem

Aby uniknąć przedwczesnej reakcji małżonków sąd rodzinny w Nimeczech może orzec rozwód dopiero po upływie roku czasu oddzielnego życia małżonków Tak zwany rok odseparowanego życia jest bezwarunkową przesłanką uzyskania rozwodu i nie może zostać zastąpiona sytuacją , w której oboje małżonkowie żądają udzielenia rozwodu.


separacja

Wystarczy osobne życie we wspólnym mieszkaniu, jeżeli nie istnieją żadne wspólne obszary życia. Wymagane są m. in. oddzielne pomieszczenia, zaopatrzenie czy pranie. Czas oddzielnego życia nie zostaje przerwany poprzez podjęcie krótkookresowej próby pojednania.


Postępowanie rozwodowe w Niemczech

Postępowanie rozwodowe przeprowadzane jest w Niemczech przed właściwym sądem rodzinnym. Sąd udziela rozwodu wydając wyrok. Przesłanką orzeczenia rozwodu jest złożenie wniosku przez jednego małżonka. Wniosek może również zostać złożony przez oboje małżonków. Zasadniczo w postępowaniu rozwodowym występuje tzw. przymus adwokacki, tzn. każdy z małżonków musi być reprezentowany przez adwokata.

Alimenty

Postępowanie o alimenty, postępowanie o wyrównanie praw emerytalnych czypostępowanie o władzę rodzicielską jest w praktyce związane z postępowaniemrozwodowym, nie jest to jednak w niemieckim prawie konieczne. Właściwy jest w tych sprawach ten sam sąd rodzinny.


Właściwy sad w sprawie rozwodu w Niemczech

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci właściwy jest sad(okręg sadowy) w którym żyje jeden z rodziców razem z dziećmi.

Jeżeli małżonkowie nie posiadają wspólnych dzieci i jeden z małżonków mieszka w miejscowości, która stanowiła ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków właściwy jest sad tego miejsca.

Jeżeli żaden z małżonków nie mieszka w miejscowości ostatniego wspolnego miejsca zamieszkania właściwy jest sad miejsca zamieszkania małżonka wobec którego został złożony wniosek o rozwód.


Rozwód za obopólną zgodą małżonków

Oprócz rozwodu na żądanie jednego z małżonków istnieje również możliwość tzw. rozwodu za obopólną zgodą. Przesłanką jest by oboje małżonkowie byli zgodni co do rozwodu oraz jego następstw prawnych. Oboje muszą chcieć rozwodu.

W Niemczech obowiązuje w sprawach zasada rozpadu oraz tak jak w Polsce zasadazawinienia. Sąd nie rozstrzyga zatem o tym kto ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Sąd rodzinny w Niemczech

Sąd rodzinny w Niemczech może orzec rozwód tylko wówczas gdy nie ma widoków na naprawianie rozpadu małżeństwa. Dalszą przesłankę stanowi sytuacja, gdy przez okres ponad roku małżonkowie mieszkali osobno.


Rozdzielne życie przed rozwodem

Aby uniknąć przedwczesnej reakcji małżonków sąd rodzinny w Nimeczech może orzec rozwód dopiero po upływie roku czasu oddzielnego życia małżonków Tak zwany rok odseparowanego życia jest bezwarunkową przesłanką uzyskania rozwodu i nie może zostać zastąpiona sytuacją , w której oboje małżonkowie żądają udzielenia rozwodu.

Wystarczy osobne życie we wspólnym mieszkaniu, jeżeli nie istnieją żadne wspólne obszary życia. Wymagane są m. in. oddzielne pomieszczenia, zaopatrzenie czy pranie. Czas oddzielnego życia nie zostaje przerwany poprzez podjęcie krótkookresowej próby pojednania.


Postępowanie rozwodowe w Niemczech

Postępowanie rozwodowe przeprowadzane jest w Niemczech przed właściwym sądem rodzinnym. Sąd udziela rozwodu wydając wyrok. Przesłanką orzeczenia rozwodu jest złożenie wniosku przez jednego małżonka. Wniosek może również zostać złożony przez oboje małżonków. Zasadniczo w postępowaniu rozwodowym występuje tzw. przymus adwokacki, tzn. każdy z małżonków musi być reprezentowany przez adwokata.

Postępowanie o alimenty, postępowanie o wyrównanie praw emerytalnych czypostępowanie o władzę rodzicielską jest w praktyce związane z postępowaniemrozwodowym, nie jest to jednak w niemieckim prawie konieczne. Właściwy jest w tych sprawach ten sam sąd rodzinny.


Właściwy sad w sprawie rozwodu w Niemczech

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci właściwy jest sad(okręg sadowy) w którym żyje jeden z rodziców razem z dziećmi.

Jeżeli małżonkowie nie posiadają wspólnych dzieci i jeden z małżonków mieszka w miejscowości, która stanowiła ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków właściwy jest sad tego miejsca.

Jeżeli żaden z małżonków nie mieszka w miejscowości ostatniego wspolnego miejsca zamieszkania właściwy jest sad miejsca zamieszkania małżonka wobec którego został złożony wniosek o rozwód.

Rozwód za obopólną zgodą małżonków

Oprócz rozwodu na żądanie jednego z małżonków istnieje również możliwość tzw. rozwodu za obopólną zgodą. Przesłanką jest by oboje małżonkowie byli zgodni co do rozwodu oraz jego następstw prawnych. Oboje muszą chcieć rozwodu.


Rechtsanwalt Andreas Martin