Rada administrująca spółki europejskiej – cz. 1

Rada administrująca spółki europejskiej – cz. 1

Rada administrująca ma określone kompetencje w zakresie [prowadzenia spraw spółki][1]. Wyłącznie do jej uprawnień należy podejmowanie uchwał w nast. sprawach:

– powoływanie i odwoływanie dyrektorów wykonawczych;

– ustalanie wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych;

– ustalanie rocznych i wieloletnich planów biznesowych;

– wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywalnej dywidendy na koniec roku obrotowego;

– przyjęcie sprawozdania z działalności SE i sprawozdanie finansowego za dany rok obrotowy w celu przedstawienia ich zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia;

– oznaczenie ceny emisyjnej nowych akcji w przypadku otrzymania właściwego upoważnienia;

– zawieranie przez [SE][1], będącą spółką zależną, umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady administrującej, dyrektorem wykonawczym, prokurentem albo likwidatorem spółki dominującej;

– obniżenia kapitału zakładowego lub umorzenia akcji własnych w przypadkach, w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego właściwe walne zgromadzenie;

– zwoływanie walnego zgromadzenia oraz udzielanie i odwoływanie [prokury][2], chyba że ustawa lub statut stanowi inaczej;

– innych zastrzeżonych w statucie do wyłącznej kompetencji rady administrującej spółki europejskiej;

– dokonywania innych czynności, o których stanowi KSH.
.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Dowiedz się więcej: