Organy spółki europejskiej – wprowadzenie

Organy spółki europejskiej – wprowadzenie

Do obligatoryjnych organów spółki europejskiej należą: walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz organ nadzorujący i organ zarządzający albo organ administrujący. Założyciele spółki muszą dokonać wyboru systemu, w oparciu o jaki będzie funkcjonować spółka:

– system dualistyczny, czy też

– system monistyczny- nowy w polskim systemie prawa spółek.

System dualistyczny

System dualistyczny – odwzorowuje on system oparty na podziale kompetencji między walne zgromadzenie, radę nadzorczą i zarząd. Działają w nim dwa odrębne organy: zarządzający i nadzorczy.  W systemie tym prawo prowadzenia spraw spółki i reprezentacja należą do zarządu, a nie może ich prowadzić organ sprawujący nadzór.

System monistyczny – charakterystyczne dla niego jest to, że oprócz walnego zgromadzenia występuje tu jeden organ o bardzo szerokich kompetencjach – zarządzająco- nadzorczych (tzw. organ administrujący, pochodzący z systemu prawa common law).
W wyniku podziału wewnętrznego zadań rada administrująca zajmuje się prowadzenie spraw spółki i stałym nadzorem. Korzysta ona z domniemania kompetencji, a więc jeśli przysługują jej te prawa, które nie zostały zastrzeżone dla walnego zgromadzenia.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Dowiedz się więcej: