Spółka cywilna w Niemczech – cz. 2

Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2

W związku art. 13 BGB niemiecka nauka prawa uznaje, że spółka cywilna jest traktowana jako konsument. Skoro spółkę tę tworzą co najmniej dwie osoby fizyczne, to powinna mieć tu zastosowania ustawa o ochronie konsumentów. Inny pogląd natomiast wyraża myśl, że prawo konsumenckie chroni nie tylko pojedyncze osoby fizyczne, lecz również ich większą liczbę. Z takiego potraktowania art. 13 BGB wynika więc, że spółka ta nie jest traktowana jako osoba prawna, lecz w tym przypadku bardziej upodabnia się do osoby fizycznej.

Spółka cywilna

Reprezentacja spółki na zewnątrz odnosi się do faktycznych możliwości spółki wobec osób trzecich. Co do zasady wspólnicy podejmują decyzje wspólnie, ale umowa między nimi może przewidywać inne warianty, np.: podejmowanie decyzji większością głosów, przeniesienie tego prawa na wybraną (lub więcej) osobę etc.

§ 714 BGB

§ 714 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) zakłada, że jeśli jakiemuś wspólnikowi przysługuje (na podstawie treści umowy spółki) uprawnienie dokonywania w jej imieniu czynności prawnych, to w razie wątpliwości rozumie się, że osoba ta jest również upoważniona do reprezentowania innych wspólników względem osób trzecich: Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrag die Befugnis zur Geschäftsführung zusteht, ist er im Zweifel auch ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten.

Ponieważ spółka cywilna nie jest w niemieckim rozumiana jako kupiec, nie ma obowiązku prowadzenia właściwych ksiąg. Wystarczy, że odpowiednio transparentnie prowadzi ona dokumentację działalności. Obowiązek zbilansowania pojawia się dopiero wtedy, gdy roczny obrót przekroczy kwotę 500.000 euro lub jeśli roczny zysk przekroczy 50.000 euro.

Jeśli umowa spółki cywilnej nie przewiduje inaczej, uważa się, że podział zysku (albo straty) dokonuje się w częściach równych między wspólników, nie biorąc pod uwagę wielkości poszczególnych udziałów.

.

__

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.


Dowiedz się więcej: