Prokura w Niemczech – cz.2.

Prokurę wg prawa niemieckiego można odwołać w każdej chwili bez względu na istniejące stosunki prawne z prokurentem.  Należy jednak uwzględnić wynagrodzenie uregulowane w umowie między stronami.

Niemiecka HGB wyraźnie stwierdza, że prokurent nie może przekazywać prokury nikomu innemu: „Die Prokura ist nicht übertragbar”. Prawo niemieckie, podobnie jak polskie, nie przewiduje wygaśnięcia prokury w przypadku śmierci właściciela przedsiębiorstwa: „Die Prokura erlischt nich durch den Tod des Inhabers des Handelsgeschäfts”.

Należy pamiętać, że udzielenie prokury wymaga od przedsiębiorcy wpisu do niemieckiego Handelsregister. Jeśli mamy do czynienia z prokurą łączną (udzieloną kilku osobom) trzeba o tym również wspomnieć w rejestrze. Udzielenie, ale i odwołanie prokury wymagają wpisu do rejestru.

Warto wyraźnie zaznaczyć, że prokura jest tylko pewnym typem pełnomocnictwa, które powstaje w wyniku umowy kwalifikowanej podmiotowo (jedną ze stron musi być przedsiębiorca).

Udzielenie prokury nie ogranicza charakter branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo – w celu zaznaczenia tej właściwości prokury, niemieckie ustawodawca użył rodzajnika nieokreślonego „eines Handelsgewerbes” (§49 HGB).

Stronom, które zawierają z prokurentem umowy, prokura daje pewnego rodzaju gwarancję, że prokurent jest uprawniony do reprezentowania przedsiębiorcy i podejmowania określonych czynności prawnych. Strony te nie muszą obawiać się ryzyka fałszywej reprezentacji.

Zazwyczaj prokurenci niemieccy podpisują się poprzez użycie skrótu:  „ppa.“ (per procura).

Rozwiązanie prokury, jak to już zostało wspomniane, nie następuje wskutek śmierci przedsiębiorcy. Rozwiązanie może jednak nastąpić np. w przypadku: upadłości przedsiębiorstwa, odwołania prokury czy utraty zdolności do czynności prawnych przez prokurenta.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.

Dowiedz się więcej: Prokura w Niemczech – cz.1.Spółka jawna – cz. 1., Spółka cywilna w Niemczech – cz. 1Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 3Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.Niemieckie prawo umówEgzekucja z wierzytelności,Wymagania formalne umów – FormerfordernisseProces cywilny w NiemczechKontrola klauzul umowy w prawie niemieckimZdolność do czynności prawnychOgólne warunki umówPrawo pierwokupu – Vorkaufsrecht.

Kommentar verfassen