Wypadek w Niemczech


Wypadek w Niemczech Wypadek w Niemczech

Adwokat Niemcy Zakres usług prawo drogowe Andreas Martin Kontakt


Pytanie

Jak powinno się zachować na miejscu wypadku?

 • Zabezpieczyć miejsce wypadku!

 • Udzielić pierwszej pomocy!

 • Samodzielne zabezpieczenie dowodów.

Proszę tylko zabezpieczyć dowody. Najlepiej zanotować miejsce zamieszkania świadków i sfotografować miejsce wypadku(wyraźne zdjęcia, za każdym razem z perspektywy pojazdu , ewentualnie zdjęcia śladów hamowania oraz wszystkich szkód, które doznał pojazd).

Typ: Należy zadbać o to, by na zdjęciach widoczne były takie szczegóły jak: pokrywa włazu, słupy oświetleniowe, znaki drogowe, drzewa, miejsca w których jezdnia została ulepszona itp. Ułatwia to później ekspertom rekonstrukcję przebiegu wypadku.

Przy drobnych szkodach najlepiej zaznaczyć pozycję pojazdu kredą( najczęściej znajduje się w apteczce podręcznej). Następnie jak najszybciej uporządkować miejsce wypadku.

 • Sporządzić protokół z wypadku!

Jeżeli istnieje taka możliwość najlepiej wypełnić sprawozdanie z wypadku z pozostałymi uczestnikami wypadku. Należy również podać dane dotyczące wypadku, pojazdu oraz osoby, jednak nie powinno się uznawać długu( Problem: możliwe roszczenia zwrotne własnego ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilnej).

 • Zadzwonić na policje!

W szczególności jeżeli są: ranni, duże szkody rzeczowe, brak porozumienia, jeżeli sprawca wypadku oddali się w sposób niedozwolony z miejsca wypadku oraz kiedy strona przeciwna z zagraniczną tablicą rejestracyjną nie posiada dowodu ubezpieczenia(Numer telefonu: 110 albo 112). Najlepiej zanotować sobie numer , pod którym zapisane zostało zgłoszenie w dzienniku policyjnym.


 • Postepowanie przed policja

Należy podać dane odnośnie osób i pojazdu. Przy wątpliwościach odnośnie przebiegu wypadku proszę tylko nie podawać dalszych danych. Pieniądze , które pobiera się w celu ostrzeżenia ( tzw. Verwarnungsgeld) można zaakceptować tylko przy jednoznacznym zawinieniu. Policja nie jest zobowiązana do przyjęcia tzw. „drobnych wypadków“. Zawsze należy zanotować nazwisko oraz stanowisko urzędnika policyjnego. Jest to szczególnie przydatne w razie późniejszych pytań. Poza tym należy koniecznie zażądać od policji jednego egzemplarza formularza dotyczącego przyjęcia wypadku.

 • Postępowanie w stosunku do tzw. „ pomagających przy wypadku“

Należy szczególnie uważać na nieproszonych pomocników, którzy już na miejscu wypadku oferują pomoc w likwidacji szkód. Pojazd holowniczy należy zorganizować samemu albo przez policję/ADAC- pomoc na wezwanie.


Pytanie

Jak dokonać likwidacji szkód , które powstały?

Likwidacja wypadku w Niemczech.

Jeśli tylko znane są wszystkie dane dotyczące uczestników wypadku należy zatrudnić adwokata w Niemczech, gdyż potrzebna jest wiedza w zakresie niemieckich przepisów regulujących wypadki drogowe. Poza tym można później w Niemczech pozwać drugą stronę wypadku o odszkodowanie. W tym miejscu znowu potrzebny jest niemiecki adwokat, który wystosuje odpowiednie pisma do niemieckiej firmy ubezpieczeniowej strony przeciwnej i uzyska wgląd do akt policyjnych. Proszę nie próbować samemu likwidować szkody . Niemiecka firma ubezpieczeniowa z całą pewnością spróbuje wykorzystać, Państwa nieznajomość niemieckiego prawa

Jeżeli firma ubezpieczeniowa nie zapłaci lub zapłaci za mało wnosi się w Niemczech pozew do sadu.


Pytanie

Które ze szkód podlegają zwrotowi?

Typy szkód w Niemczech

Szkody rzeczowe powstałe w związku z wypadkiem samochodowym.

Szkody rzeczowe związane z pojazdem

 • naprawy,
 • szkoda całkowita ,
 • nowy samochód

Jako powetowanie za szkody rzeczowe można alternatywnie zażądać przejęcia kosztów naprawy albo pieniężne odszkodowanie ,jako sumę netto.

Wysokość odszkodowania określa się według tzw. wartości naprawienia szkody, czyli według wieku, rodzaju oraz stanu utrzymania podobnego samochodu osobowego. Zgodnie z obowiązkiem zmniejszania strat koszty naprawy szacuje się na jak najmniejsze.

Zasady odnoszącej się do wartości naprawienia szkody nie stosuje się w przypadku szkody całkowitej , która dotyczy ciężkich wypadków.

Dokonanie naprawy samochodu ciężarowego za odszkodowaniem nie jest możliwe, jeżeli koszta naprawy przekroczyłyby o 30 % wartość naprawienia szkody.

zmniejszenie wartości samochodu ciężarowego/ zmniejszona wartość

Jeżeli wypadek dotyczy samochodu ciężarowego , posiadającego wartość nowego produktu, który jest maksymalnie 4 letni , licznik wykazuje nie więcej niż 100.000 przejechanych kilometrów. Jeżeli dodatkowo szkody nie należą do kategorii drobnych mogą Państwo zażądać obok zwrotu kosztów naprawy tzw. wyrównania zmniejszonej wartości pojazdu. Podstawę stanowi różnica pomiędzy wartością samochodu ciężarowego wycenioną przed naprawą, a wartością wycenioną po przeprowadzonej naprawie. Wartości samochodu, który uległ ciężkiemu wypadkowi, nawet po naprawie nie da się nigdy porównać z wartością samochodu bezwypadkowego.

Nowy samochód

Jeżeli nowy samochód ciężarowy uległ wypadkowi, który nie miał przejechanych więcej niż 1.000 km mogą Państwo sprzedać ten samochód . Otrzymają Państwo różnicę pomiędzy ceną za jaką kupili Państwo nowy samochód( po potrąceniu kwoty za przejechane kilometry ),a ceną sprzedaży.

Szkody rzeczowe na innych przedmiotach( ubranie, okulary)

Także inne rzeczy, które uległy zniszczeniu podczas wypadku jak : ubrania, okulary, bagaże podlegają zwrotowi według wartości naprawienia szkody. Jeżeli produktu nie ma już na rynku koszty nabycia ustala się według innych miarodajnych przedmiotów.

Koszty poniesione w związku z wypadkiem samochodowym

 • koszty holownicze,
 • ratownicze
 • koszty odmeldowania,
 • przemeldowania,
 • nowego zameldowania

Koszty holownicze oraz ratownicze zwracane są w powstałym zakresie. Zaliczane są do nich wszystkie koszty odmeldowania, przemeldowania oraz nowego zameldowania, również koszty tablic rejestracyjnych nowego pojazdu jak i pojazdu , który uległ wypadkowi.

 • koszty finansowania utrzymania stanu, usuwania oraz zawartości zbiornika

Poza tym można uzyskać zwrot kosztów finansowania( kredytu) utrzymania samochodu. Także wartość utraconej zawartości zbiornika oraz usuwania podlega zwrotowi.

 • koszty rzeczoznawców/ ekspertów

Jeżeli szkody nie są drobne zwrotowi podlegają również koszty rzeczoznawcy. Sami Państwo decydują kogo wybrać na rzeczoznawcę , a sprawca wypadku zobowiązany jest do pokrycia kosztów z nim związanych, również kiedy sam zlecił już wykonanie opinii innemu rzeczoznawcy. Najlepiej zdać się w tej sprawie na swojego adwokata, który orientuje się który rzeczoznawca nadaje się do Państwa sprawy.

-koszty adwokata

Strona przeciwna zobowiązana jest również do zwrotu wynagrodzenia, które pobiera adwokat, za reprezentowanie Państwa w tej sprawie.

 • koszty leczenia/lekarza

Poszkodowany ma roszczenie o zwrot kosztów leczenia (lekarza, szpitala, rehabilitacji), jeżeli własne ubezpieczenie zdrowotne tego nie pokrywa. Często koszty takie nie podlegają zwrotowi w ramach własnego ubezpieczenia, dlatego zaliczone zostały do szkód związanych z wypadkiem. W szczególności uznawane są koszty naprawy zębów, okularów, transportu chorego, kuracji, niezbędnego leczenia za granicą, kosmetycznej pielęgnacji blizn, dojazdu do lekarza i szpitala, używania telewizora i telefonu w zakresie w jakim sprzyja to zdrowiu.

 • Kwota ryczałtowa Obok wyżej podanych rodzajów szkód mogą Państwo zażądać odszkodowania w wysokości około 25 Euro bez udowadniania, w celu likwidacji szkód powstałych kosztów( telefon, podróż do adwokata itd.) . Jeżeli posiadają Państwo dowody na wyższą sumę podlega ona oczywiście zwrotowi.

Roszczenia poszkodowanego w związku z wypadkiem drogowym.

 • wynajem samochodu albo niemożność
 • korzystania z samochodu/taksówka

Prawo do wynajęcia samochodu powstaje gdy poszkodowany regularnie korzystał z samochodu i dalsze korzystanie z niego uległo faktycznie przeszkodzie. Poszkodowany uzyskuje to prawo na czas naprawy , a przy gospodarczych szkodach całkowitych do czasu kiedy naprawienie samochodu staje się możliwe. Jeżeli poszkodowany korzystał z pojazdu nieregularnie i przejechał mało kilometrów ,ze względu na obowiązek zmniejszania szkód ,może zażądać tylko zwrotu kosztów za taksówkę.

Poszkodowany powinien zwrócić uwagę przy wynajmie samochodu, że zwrócone zostaną mu tylko koszty za samochód tej samej kategorii co samochód, który uległ wypadkowi. Firma ubezpieczeniowa porównuje różne oferty i wybiera tę, która najbardziej odpowiada samochodowi poszkodowanego.

Jeżeli poszkodowany nie wynajął samochodu, a regularnie używał samochodu przed wypadkiem jako prywatna osoba, może zażądać wyrównania za straty poniesione w związku z niemożliwością korzystania z samochodu w czasie naprawy oraz zorganizowania samochodu zastępczego. W zależności od rodzaju samochodu zwracane jest od 25 do 95 Euro za dzień.

Utrata zarobku/szkody w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Pracownik ma również prawo do uzyskania zwrotu utraconego zarobku, jeżeli z powodu wypadku, wykonywanie przez niego zawodowych czynności uległo ograniczeniu. Roszczenie to powstaje najczęściej od siódmego tygodnia choroby, ponieważ w pierwszych sześciu tygodniach choroby pracodawca ma obowiązek dalszego wypłacania wynagrodzenia. Wysokość roszczenia oblicza się według ostatniego wynagrodzenia , łącznie z premią świąteczną , wynagrodzeniem za urlop i innymi nadzwyczajnymi wynagrodzeniami i wynagrodzeniem za nadgodziny.

Niezależni pracownicy mają prawo do zwrotu kwoty odpowiadającej ich własnej pracy. Wysokość odpowiada utraconym zyskom oraz kosztom zastępstwa.

Poszkodowany ma prawo do zwrotu kwoty , związanej z prowadzeniem gospodarstwa domowego, odpowiadającej niemożności wykonywania czynności domowych. Z reguły przyznawana jest jeżeli istnieje potrzeba zorganizowania na czas niemożności doraźnej pomocy przy dzieciach.

Roszczenia krewnych poszkodowanego powstałe w związku z wypadkiem drogowym

 • odszkodowanie w razie śmierci poszkodowanego/
 • prawo do spadku/
 • obowiązek alimentacyjny

Jeżeli poszkodowany zmarł w wyniku wypadku spadkobierca ma prawo do uzyskania nawiązki za doznany ból podczas wypadku. Roszczenie to obejmuje również zwrot wydatków związanych z pogrzebem(w wysokości zwyczajowo przyjętej w danych stosunkach), w szczególności związanych z: uzyskaniem miejsca na cmentarzu, pomnikiem, przewozem ciała , ubraniem pogrzebowym czy przyjęciem.

Jeżeli zmarły poszkodowany zobowiązany był do wypłacenia alimentów ( np. dzieciom czy małżonkowi) uprawnieni mają prawo wystąpić do sprawcy wypadku o rentę w wysokości odpowiadającej alimentom. Renta jest przyznawana na cały okres czasu, na który zmarły był zobowiązany na łożyć na utrzymanie.

Szkody krewnych w związku z doznanym szokiem

Szkody powstałe w związku z doznanym szokiem przez najbliższych krewnych mogą zostać wyjątkowo pokryte. Są one związane np. z odwiedzinami w szpitalu.

Szkody skutkowe w związku z wypadkiem

Nawiązka za ból i cierpienie psychiczne

Poszkodowany ma prawo do nawiązki za ból i cierpienie, jeżeli podczas wypadku ulegnie psychicznym obrażeniom, takim jak: nerwica powypadkowa, depresja, ale również zmiana stylu życia z powodu doznanych obrazów. Wysokość nawiązki zależy od rodzaju oraz rozległości doznanych obrazów, niezbędnych środków leczenia oraz od związanego z tym bólu i cierpienia. Wpływ mają również doznane uszkodzenia wyglądu zewnętrznego(np. blizny) oraz szkody zdrowotne , które ponadto powodują zmniejszenie zdolności do pracy oraz niepewność siebie, niezadowolenie z życia itp. Warto również dodać, że nieistotnym podczas oszacowywania wysokości tego roszczenia jest stopień zawinienia sprawcy wypadku.

 • Długotrwałe szkody/
 • renta/
 • zwiększone potrzeby/
 • przekwalifikowanie

Jeżeli wypadek spowoduje utratę zdolności do pracy czy zdolności do wykonywania zawodu, można zażądać od sprawcy również renty do końca życia. Obok tego poszkodowany, którego potrzeby życiowe zwiększyły się w znacznym stopniu ma prawo domagać się renty pieniężnej. Do zwiększonych potrzeb życiowych zalicza się wydatki na specjalne zaopatrzenie, ubranie (np. buty ortopedyczne), nakłady związane z przebudową mieszkania, inne środki pomocnicze(np. do poruszania się) itp.

Tak długo jak istnieje potrzeba trwałej opieki pokrzywdzonemu przysługuje prawo do wyrównania jej kosztów. Koszty przekwalifikowania są zwracane, jeżeli powodują przystosowanie poszkodowanego do wykonywania zawodu w rozsądnych rozmiarach.

Utrudnienie uzyskania zarobku/ zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość

Jednymi spośród uprawnionych z roszczenia o zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość są dzieci i młodzież. Podstawę w tej grupie społecznej stanowi opóźnione i utrudnione rozpoczęcie życia zawodowego, z czym powiązane jest poszkodowanie w kwestiach zarobkowy w stosunku do innych ludzi.

Natomiast u poszkodowanych będących czynnymi zawodowo podstawę tego roszczenia stanowi brak możliwości awansu, rozwoju zawodowego , które powstały po wypadku. Możliwe jest również uzyskanie odszkodowania związanego z samym zmniejszeniem zarobku.


Rechtsanwalt Andreas Martin