Windykacja w Niemczech


Windykacja w Niemczech Windykacja w Niemczech

Adwokat Niemcy Zakres usług prawo cywilne Andreas Martin Kontakt


Polsko – niemiecka kancelaria adwokacka A. Martin z siedzibą w Polsce(Szczecin) i w Niemczech (Blankensee oraz Berlin) zajmuje się od lat ściąganiem należności w imieniu polskich mandantow w Niemczech.


inkaso w Niemczech – windykacja

W imieniu naszych polskich mandantów dochodzimy żądań/rachunków w Niemczech przeciwko firmom albo prywatnym osobom.

Istnieją różne możliwości dochodzenia w Niemczech żądań/rachunków:

Dłużnik nie płaci ale w przeszłości zawsze płacił

W takiej sytuacji pomaga często już samo pozasądowne pismo upominające. Inaczej niż w Polsce honorarium adwokata odnośnie pozasądowego prowadzenia sprawy zobowiązany jest później uiścić dłużnik. Taka sytuacja ma naturalnie miejsce tylko wtedy gdy dla danego stosunku umownego zastosowanie ma prawo niemieckie.


Dłużnik nie płaci i nie zgłasza się ( nie powstał żaden stosunek o charakterze gospodarczym)

W tej sytuacji znajduje zastosowanie przeprowadzenie postępowania upominawczego . Postępowanie upominawcze jest mniej kosztowne oraz szybsze niż wniesienie normalnego powództwa przed sądem w Niemczech. Adwokat składa elektronicznie wniosek o wydanie nakazu zapłaty przed właściwym sądem upominawczym.

Po wpłaceniu kosztów sądowych nakaz zapłaty zostaje doręczony stronie przeciwnej. Strona przeciwna ma prawo wnieść sprzeciw w ciągu 2 tygodni. Jeżeli strona przeciwna tego nie uczyni należy złożyć wniosek o tzw. nakaz wykonania obowiązku. Po jego doręczeniu stronie przeciwnej może ona wnieść przeciwko temu sprzeciw. Termin na złożenie sprzeciwu wynosi również 2 tygodnie. Jeżeli strona przeciwna nie wniesienie w tym terminie sprzeciwu można na podstawie nakazu wykonania obowiązku przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Egzekucja przeprowadzana jest w podobny sposób w jaki przeprowadza się egzekucję na podstawie normalnego wyroku sądowego. Postępowanie upominawcze przeprowadza się jednak tylko wtedy, gdy można przewidzieć, że strona przeciwna nie zgłosi się i nie wniesie sprzeciwu. Jeżeli strona przeciwna wniesie sprzeciw przeciwko nakazowi zapłaty albo przeciwko nakazowi wykonania obowiązku wierzyciel musi dochodzić dalej swojego roszczenia już tylko w postępowaniu sądowym.


Dłużnik nie płaci i sprzeciwia się zapłacie rachunków

Nie ma sensu w takiej sytuacji w Niemczech przeprowadzać postępowanie upominawcze, gdyż strona przeciwna, poprzez wniesienie sprzeciwu, będzie je wstrzymywać. Korzystniejsze jest wniesie w tej sytuacji od razu pozwu do sądu. Po wpłacie zaliczki na koszty sądowe pozew zostaje dostarczony pozwanemu.

Na stronę przeciwną nałożony zostaje obowiązek zgłoszenia się w ciągu 2 tygodni i później w terminie 2 następnych tygodni strona przeciwna powinna odpowiedzieć na pozew. Jeżeli pierwszy z tych terminów zostanie przez nią przeoczony sąd wydaje wyrok zaoczny. Jeżeli drugi termin zostanie przeoczony może to mieć skutki w postaci nieuwzględnienia przez sąd oświadczeń zawartych w odpowiedzi na pozew i ich odrzuceniem. Później następują ustne negocjacje( rozprawa pojednawcza).

Sąd zapytuje strony czy strony gotowe są zawrzeć ugodę. Jeżeli nie nastąpi pojednanie sąd udzieli wskazówek stroną i wyznaczy drugi termin oraz w razie konieczności zarządzi przeprowadzenie dowodu. Co do zasady nie wyznacza się więcej niż 2 terminów w sprawie. Sąd może jednak wyznaczyć więcej niż 2 terminy, gdyż ustawodawca niemiecki nie ograniczył liczby możliwych terminów przed sądem.

Info

Służymy pomocą w zakresie dochodzenia żądań w Niemczech!


inkaso w niemczech – Prawnik niemiecki

Jeżeli chodzi o ściąganie wierzytelności w Niemczech należy zwrócić uwagę na następujące sprawy:

Pozasądowa windykacja w Niemczech

Zanim wierzyciel wniesie pozew przeciwko dłużnikowi albo przeprowadzone zostanie postępowanie upominawcze, wierzyciel dochodzi najpierw z reguły swojego roszczenia w tzw. pozasądowym ściąganiu należności. Dochodzenie swoich roszczeń taką drogą jest w Niemczech, w przeciwieństwie do Polski, bardzo popularne.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż dłużnicy inaczej reagują na pisma adwokata w porównaniu z reakcją na pisma sporządzone przez samych mandantów. Niemieckie firmy często nie biorą pod uwagę pism, które kierują do nich polscy wierzyciele, wychodząc z założenia, że ze względu na trudności językowe roszczenie nie będzie dalej dochodzone w Niemczech. Pismo z żądaniem zapłaty sporządzone przez niemieckiego adwokata bardzo często jest już poważnie traktowane. Co do zasady około połowa dłużników zgłasza się po otrzymaniu takiego wezwania do kancelarii z prośbą o wyjaśnienie sprawy.

Inaczej niż w Polsce istnieje możliwość zwrotu pozasądowych kosztów adwokackich . Oznacza to, że jeżeli strona przeciwna, nie płacąc popadnie w zwłokę, a niemieckie prawo znajduje zastosowanie dla tej sprawy, strona przeciwna zobowiązana jest do zwrotu pozasądowych kosztów adwokackich, które polski mandant poniósł w sprawie. Wysokość pozasądowych kosztów adwokackich liczona jest zgodnie z rozporządzeniem o wynagrodzeniu adwokata w Niemczech. Koszty adwokackie dotyczące pozasądowego ściągania należności mogą zostać również uzgodnione.


Windykacja Niemcy w postępowaniu upominawczym

Podobnie jak w Polsce można w Niemczech dochodzić roszczenia w tzw. postępowaniu upominawczym. Należy złożyć wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. Strona przeciwna ma następnie możliwość wniesienia sprzeciwu przeciwko wydaniu nakazu zapłaty. Nie istnieje potrzeba uzasadniania sprzeciwu. Później strona przeciwna może wnieść sprzeciw przeciwko wykonalnemu nakazowi zapłaty.

W momencie wniesieniu sprzeciwu postępowanie upominawcze jest zakończone, a sprawa dochodzona może być dalej wyłącznie w normalnym postępowaniu sadowym. Postępowanie upominawcze poleca się mandantom, ze względu na to, że jest tańsze, szybsze i często bardziej efektywne niż normalne postępowanie sądowe. Przeprowadzenie postępowania upominawczego ma jednak tylko sens, gdy można przewidzieć, że strona przeciwna nie wniesie sprzeciwu.

Brak sprzeciwu ze strony przeciwnej da się przewidzieć w sytuacji, gdy strona przeciwna nie zajmowała stanowiska w stosunku do pozasądowych wezwań do zapłaty oraz gdy nie zgłaszała zarzutów przeciwko roszczeniu wierzyciela albo gdy strona przeciwna ma problemy z płatnością. Wysokość kosztów adwokackich w postępowaniu upominawczym jest dokładnie określona w ustawie o wynagrodzeniu adwokata. Oznacza to, że adwokat nie może zażądać w takiej sprawie mniej niż zostało określone w ustawie.


Windykacja w postępowaniu sądowym

Jeżeli strona przeciwna wniosła zarzuty w postępowaniu pozasądowym nie ma sensu przeprowadzanie postępowania upominawczego. Inaczej strona przeciwna będzie bez końca wnosiła sprzeciw przeciwko wydaniu nakazu zapłaty albo przeciwko już wykonalnemu nakazowi zapłaty. W takiej sytuacji najlepiej od razu udać się z roszczeniem do sądu. W celu wszczęcia posterowania sądowego należy wnieść pozew do sadu. Jeżeli sąd zażąda, należy również zapłacić zaliczkę na rzecz kosztów sądowych.

Po wpłynięciu do sądu zaliczki, sąd dostarcza pozew stronie przeciwnej. Strona przeciwna może następnie w ciągu 2 tygodni zgłosić gotowość obrony, a w ciągu następnych 2 tygodni odpowiedzieć na pozew. Sąd może jednak sam wyznaczyć termin na odpowiedź strony przeciwnej. Co do zasady odbywa się później pierwsza rozprawa, podczas której sędzia przedstawia stronom stan sprawy oraz udziela informacji odnośnie sytuacji prawnej w jakiej znajdują się strony.

Zawsze na pierwszej rozprawie rozważana jest możliwość zawarcia polubownej ugody. Jeżeli zawarcie ugody jest niemożliwe sąd wyznacza drugi termin, na którym co do zasady przeprowadzane jest postępowanie dowodowe albo wyznaczany jest termin ogłoszenia wyroku. W jednej sprawie wyznaczane są co do zasady 1-2 terminów. W ciężkich przypadka liczba ta może być większa. Ściągnięcie wierzytelności jest możliwe po wydaniu odpowiedniego wyroku.


Windykacja w postępowaniu egzekucyjnym

Często zgłaszają się również polscy mandanci już z prawomocnym wyrokiem sądowym przeciwko niemieckiej firmie, który chcieliby wyegzekwować w Niemczech. Wykonanie wyroku uzyskanego przed niemieckim sądem nie stanowi większych problemów. Wykonanie wyroku w Niemczech, który został wydany przez polski sąd jest również możliwe jeżeli zawiera oświadczenie zgodne z załącznikiem 5 rozporządzenia UE albo jeżeli zawiera załącznik zgodny z rozporządzeniem o europejskim tytule egzekucyjnym.

Inaczej niż w Polsce sektor komorniczy nie został w Niemczech sprywatyzowany. Egzekucję przeprowadza się w taki sposób, że najpierw następuje próba zajęcia konta dłużnika, następnie następuje zajęcie rzeczy dłużnika. Ma miejsce zatem zajęcie ruchomych i nieruchomych rzeczy należących do dłużnika.

Info

W sprawach z zakresu windykacji w Niemczech służymy pomocą prawną!


Rechtsanwalt Andreas Martin