Dopuszczalność skargi w prawie niemieckim

Dopuszczalność skargi w prawie niemieckim – Zulässigkeit einer Klage

Wniesienie skargi może być zakończone powodzeniem tylko wtedy, jeśli została ona dopuszczona i uzasadniona. Warunki dopuszczalności skargi mogą być sprawdzone niezależnie od rodzaju skargi albo w związku z jej rodzajem (na tej podstawie wyróżnia się więc zasadniczo dwa typy skarg).

Sprawdzenie dopuszczalności skargi rozpoczyna się od stwierdzenia, czy w danym przypadku nie jest odpowiednim wybór sądu administracyjnego. Generalna zasada mówi o tym, że są one właściwe w sprawach o charakterze innym niż konstytucyjny, chyba że ich właściwość wyłączy ustawa szczególna.

powód

W dalszej kolejności należy ustalić, czy powód, pozwany jak i inne osoby mają możliwość uczestniczenia w procesie oraz czy  mają zdolność procesową (są zdolne do uczestniczenia w procesie).

Finalnie sprawdza się z urzędu, czy powód ma w ogóle prawo do ochrony swych praw (np. czy te prawa w ogóle istnieją). Istotne znaczenie w tej kwestii odgrywa rodzaj skargi. Jeśli brakuje uprawnienia powoda do wniesienia skargi, a mimo to została ona „wniesiona”, zostanie ona odrzucona ze względu na niedopuszczalność (Unzulässigkeit) jej wniesienia.

Dodatkowo skargi mogą dotyczyć inne warunki, jak np. zachowanie terminu do jej wniesienia.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: