Zmiany w GmbH


Opublikowanie Opublikowanie

Adwokat Niemcy Zakres usług Andreas Martin Kontakt


Zmiany w GmbH (2008)

01.11.2008 w Niemczech wejdzie w życie nowa ustawa o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH). Inaczej niż w Polsce problematyka spółek z ograniczoną odpowiedzialnością została uregulowana w ustawie pozakodeksowej. Niemiecki ustawodawca znowelizował tę ustawę w celu przyspieszenia tworzenia nowych spółek z o. o. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie rozmaitych ułatwień. Z drugiej strony ustawodawca niemiecki chciał zlikwidować przewlekłość postępowania upadłościowego.

Główne zmiany w ustawie o sp. z o. o. dotyczą modernizacji prawa spółkowego. Są to przede wszystkim wprowadzenie tak zwanej „spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1- €” ( spółka przedsiębiorców/ Unternehmergesellschaft) oraz wprowadzenie wzorów protokołów , które sporządzane są przy zakładaniu nowej spółki z o. o. (GmbH).Wprowadzona do ustawodawstwa niemieckiego 01.11.2008r. spółka przedsiębiorców (Unternehmergesellschaft) z ograniczoną odpowiedzialnością jest rozwiązaniem konkurencyjnym dla angielskiej spółki Limited. Nie jest ona żadną nową formą prowadzenia działalności gospodarczej, tylko specjalnym rodzajem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , dla której obowiązujące są te same przepisy prawne. Dla tej formy prawnej ustawodawca nie wymaga żadnego kapitału minimalnego. Do założenia wystarczy 1 € (Ein-Euro-GmbH). Odpowiedzialność jest tak samo jak w sp. z o. o. ograniczona do wysokości kapitału zakładowego. Inaczej jednak niż w angielskiej spółce Limited wspólnik jest zobowiązany corocznie do przelania Ľ zysku rocznego na fundusz rezerwowy spółki, aż do osiągnięcia minimalnej kwoty kapitału zakładowego, która jest wymagany przez ustawodawcę niemieckiego dla sp. z o. o. tj. 25.000,00 €.

Ustawodawca zobowiązał zatem wspólników spółki przedsiębiorców do zgromadzenia kwoty minimalnego kapitału zakładowego. Nie ustanowił terminu, do którego wspólnik byłby zobowiązany wnieść minimalny kapitał zakładowy, w praktyce może się zdarzyć, że minimalny kapitał zakładowy nie zostanie w ogóle utworzony. Po osiągnięciu kwoty 25.000,00 € na funduszu rezerwowym kwota ta zostaje przelana na kapitał zakładowy spółki i w ten sposób powstaje noramlna spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Od tego czasu firma przedsiębiorcy może zawierać dodatek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. , a nie jak wcześniej spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto ustawodawca niemiecki wprowadził podobnie jak w angielskiej Limited innowacyjne rozwiązanie jakim jest wprowadzenie wzorów protokołów dla założenia spółki. Za pomocą tych wzorów dozwolone jest założenie sp. z o. o. oraz spółki przedsiębiorców.

Wzór taki zawiera w sobie umowę spółki oraz powołanie prezesa zarządu. Należy jednak pamiętać, że wzór ten nadaje się tylko do standardowych, prostych przypadków. Wzorzec ten nie nadaje się jednak do bardziej skomplikowanych spraw jak wprowadzenie do umowy spółki klauzuli na wypadek śmierci wspólnika , czy klauzuli o wypowiedzeniu. Ustawa zawiera ograniczenie liczby założycieli sp. z o. o. (GmbH) do maksymalnie 3 osób. Większa liczba założycieli nie może posługiwać się tym wzorem . Do założenia spółki wymagane jest jeszcze notarialne poświadczenie umowy. Początkowo ustawodawca miał zamiar wprowadzenia wymogu notarialnego uwierzytelnienia podpisów wszystkich wspólników. Jednak odstąpiono od tego rozwiązania wprowadzając wymóg notarialnego poświadczenia umowy spółki. W Niemczech umowa razem z powołaniem prezesa zarządu oraz listą wszystkich wspólników spółki zostaje wniesiona elektronicznie bezpośrednio przez notariusza do rejestru handlowego. Obecnie możliwe są już tylko elektroniczne zgłoszenia. W Niemczech to zadanie przejął notariusz.

Dalszą zmianą niemieckiej ustawy o sp. z o. o. (GmbH) jest wysokość udziałów kapitałowych, która nie może wynosić więcej niż 100,00 € i musi być podzielna przez 50. W przyszłości udziały kapitałowe będą mogły wynosić 1 € i być podzielne przez jedno EURO.

W celu zlikwidowania nadużywania prawa ustawodawca niemiecki postanowił, że gdy sp. z o. o. (GmbH) nie ma prezesa zarządu wspólnicy zobowiązani są do ogłoszenia upadłości w sytuacji gdy spółka jest niewypłacalna lub nadmiernie zadłużona. Z tego względu prezes zarządu spółki zobowiązany jest dostarczyć do rejestru handlowego zawsze aktualną listę wspólników. Obowiązek ten dotyczy również notariusza.


Rechtsanwalt Andreas Martin