Wypowiedzenie


wypowiedzenia

Adwokat Niemcy Zakres usług prawo pracy Andreas Martin Kontakt


Wypowiedzenia umowy o prace w Niemczech

Według niemieckiego prawa pracy zawarta umowa o pracę może zostać rozwiązana w następujący sposób:

  • za pomocą wypowiedzenia,

  • za pomocą umowy znoszącej określony stan lub rozwiązującej określony stosunek prawny,

  • przez upływ terminu (umowy na czas określony),

  • poprzez osiągnięcie odpowiedniego wieku (jeśli jest to uregulowane w umowie o pracę).


stateDiagram-v2 Wypowiedzenie --> zwykłe Wypowiedzenie --> nadzwyczajne

Wypowiedzenie w świetle niemieckiego prawa pracy

Wypowiedzenie jest najczęstszą formą zakończenia stosunku pracy. Jest to deklaracja woli, która wymaga dojścia do adresata. Niemieckie prawo pracy znacznie różni się od polskiego. W przypadku wypowiedzeń spotykamy się ze znaczącymi różnicami, które nie są znane polskim pracownikom.

Info

Trzy-tygodniowy termin na wniesienie powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem!

Najważniejszą różnicą jest to, że pracownik, który chce chronić się przed wypowiedzeniem, ma trzy-tygodniowy termin do wniesienia tak zwanego powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem. Jest to powództwo o stwierdzenie, że stosunek pracy nie został zakończony przez wypowiedzenie.


Terminy zawite w niemieckim prawie pracy

Również niewystarczająco często wskazuje się, że w niemieckim prawie pracy występują terminy zawite, które są uregulowane np. w większości umów o pracę (najczęściej na końcu umowy) lub w zbiorowych układach pracy, i z których wynika utrata ważności roszczeń w przeciągu bardzo krótkiego czasu, jeśli nie zostaną one pisemnie bądź sądownie dochodzone. Jest to powiązane z wypowiedzeniem, ponieważ dużo pracowników dochodzi swoich roszczeń np. z powodu nadgodzin lub wyższego wynagrodzenia dopiero wtedy, kiedy powinien zakończyć się stosunek pracy za pomocą wypowiedzenia ze strony pracodawcy. Wtedy może być już w większości przypadków za późno, ponieważ roszczenia pracownika przepadają z powodu terminów zawitych z umowy o pracę. Terminy te najczęściej wynoszą 3 miesiące w umowach o pracę, a w zbiorowych układach pracy mogą wynosić nawet 1 miesiąc. Jest możliwe, że w pojedynczych przypadkach nie będziemy mieć do czynienia z terminami zawitymi, ponieważ nie ma ani takiego zbiorowego układu pracy, który możemy tutaj zastosować, ani stosownej regulacji w umowie o pracę.


Ugody w postępowaniach z zakresu sądownictwa pracy – różnice mentalne między Niemcami a Polakami

Z powodu wyżej wymienionych, najczęściej krótkich terminów jest niezbędne, aby prawnik otrzymał od klienta wszelkie dokumenty bardzo szybko – najczęściej wystarczą kopie dokumentów. W postępowaniu z powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem są to przynajmniej:

– umowa o pracę,

– trzy ostatnie obliczenia płacy,

– wypowiedzenie.

Pomimo tego, że nie jest to dużo dokumentów, ciągle jest problem z terminowym dostarczeniem ich do kancelarii. Nawet oświadczenie, kiedy zostało dostarczone wypowiedzenie, jest bardzo ważne, aby móc obliczyć, kiedy upływa trzytygodniowy termin na wniesienie powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem.

Prawnik musi działać bezzwłocznie, a często polscy pracownicy nie wiedzą o tym terminie i dają sobie czas lub dostarczają niekompletne dokumenty. Nie rzadko zdarza się, że nie ma żadnej pisemnej umowy, co jednak nie jest podstawowym problemem, jeśli stosunek pracy był rozliczany zgodnie z przepisami, a nie była to praca na czarno.

Obok problemu z dostarczaniem niezbędnych dokumentów lub też przekazaniem koniecznych informacji istnieje kolejna różnica między polskim a niemieckim prawem pracy, która polega na tym, że w większości postępowań z powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem (ponad 80%) w Niemczech zakańczanych jest ugodą. To znaczy, że pracodawca zawiera ugodę z pracownikiem przed sądem pracy.

ugoda

Często jednak trudno jest zaaranżować zawarcie ugody między polskim Klientem a pracodawcą, przeciwko któremu występuje się na drodze sądowej.

Jeszcze ciężej jest przekazać klientowi, jak obok powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem, mają być dochodzone inne roszczenia, np. roszczenia o wypłatę, wynagrodzenie za nadgodziny i inne wyrównania pensji. Do tak dużej liczby nawiązywanych ugód dochodzi ze względu na to, że w miarę szybko otrzymuje się termin w sądzie pracy i z tego tytułu ma się w ręce szybko tytuł wykonawczy. Inaczej trzeba by było czekać wiele miesięcy na następny termin, o którym zadecyduje sąd. Ponadto jest tak, że dużo pracowników i tak nie chce pracować u starego pracodawcy. Często strony godzą się na zapłatę tak zwanego odszkodowania. Ważne jest przy tym, że nie występuje tutaj roszczenie o odszkodowanie w większości wypadków, tylko jest to zwykła polubowna regulacja pomiędzy stronami. Wysokość odszkodowania, którą można wynegocjować, zależy od czasu przynależenia do zakładu. Przybliżona formuła brzmi: 1/2 wynagrodzenia miesięcznego brutto na jeden pełny rok pracy.

Niezależne od prawa wypowiedzenia są również często ugody przy roszczeniach o nadgodziny pracownika, ponieważ są one prawnie ciężkie do przeforsowania. Wydaje się, że w Polsce jest to łatwiejsze, ponieważ wiele polskich pracowników uważają to za oczywiste, że nadgodziny są wypłacane, a przy tym nie wiedzą, że muszą faktycznie przed sądem udowodnić, że występowały one i były zarządzone bądź też znoszone przez pracodawcę. Wymogi tutaj są w Niemczech bardzo wysokie.

W przeciwieństwie nie zdarzają się raczej problemy z wystawieniem świadectw pracy, jeśli zostały zachowane terminy zawite. W ramach ugody w powództwie o ochronę przez wypowiedzeniem występuje najczęściej regulacja odnośnie wydania świadectwa pracy.

Inforegulacja prawna Kündigungsschutzgesetz


Forma = forma pisemna

Wypowiedzenie dotyczące prawa pracy jest tylko wtedy skuteczne, jak nastąpi pisemnie.

Wypowiedzenie przez mail, faks i sms

Wypowiedzenie umowy o pracę musi – jak już wcześniej zostało wspomniane – nastąpić pisemnie. Dlatego wypowiedzenia przez mail, sms czy faks nie są skuteczne, ponieważ nie jest w tym przypadku dotrzymana forma pisemna. Mimo wszystko sensowne jest, aby bronić się przed takim wypowiedzeniem za pomocą powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem.

Inforegulacja prawna § 623 BGB

Powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem

W momencie, gdy pracownik chce bronić się przed wypowiedzeniem ze strony pracodawcy, musi dostarczyć tak zwane powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem przeciw wypowiedzenie do sądu pracy w przeciągu trzech tygodni. Nie wystarczy po prostu wysłać pisma do pracodawcy lub zaprzeczyć wypowiedzeniu. Natychmiast musi zostać wytoczone powództwo.

powództwo

3-tygodniowy termin na powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem w Niemczech Powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem musi być wytoczone w przeciągu trzech tygodni. Bieg terminu rozpoczyna się w momencie dostarczenia wypowiedzenia do pracownika. Jeśli zostanie przekazany oryginał wypowiedzenia, bieg terminu rozpoczyna się w dzień przekazania. Jeśli jest ono dostarczane przez pocztę, bieg terminu rozpoczyna się w dzień wrzutu do skrzynki pocztowej. Obowiązuje nawet wtedy, gdy pracownik nie przeczytał wypowiedzenia tego samego dnia, co zostało wrzucone do skrzynki na listy. Decydujące jest przy tym, kiedy pracownik w normalnych okolicznościach dowiedział się o wypowiedzeniu. Przy dostarczaniu pocztą z reguły przyjmuje się dzień, w którym list został wrzucony do skrzynki pocztowej, chyba że listo został dostarczony późnym wieczorem lub nocą. Bieg terminu zaczyna się w takim przypadku dopiero następnego dnia.

termin - 3 tydzien

Powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem musi wypłynąć do sądu pracy i zostać wytoczone najpóźniej ostatniego dnia trzy tygodniowego terminu. Jeśli termin zostanie przegapiony można wnioskować o późniejsze dopuszczenie powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem pod bardzo surowymi warunkami. Jest to bardzo trudne i rzadko prowadzi do sukcesu. Pobyt na urlopie bądź nawet w szpitalu (chyba, że nie można było nikomu zlecić wniesienia powództwa) z reguły nie wystarczają, aby otrzymać dopuszczenie późniejszego powództwa.

Inforegulacja prawna § 4 Kündigungsschutzgesetz

Rozprawa pojednawcza w procesie o ochronę przed wypowiedzeniem

Po wniesieniu pozwu sąd pracy wyznacza tak zwaną rozprawę pojednawczą. Następuje to w przeciągu 3 do 5 tygodni po wytoczeniu powództwa. Zaliczka na koszty sądowne nie musi być wnoszona przez pracownika. W procesie sądowym z zakresu sądownictwa pracy w Niemczech koszty sądowne pobierane są na końcu postępowania. Nie muszą one nawet przypaść, na przykład w momencie zakończenia procesu ugodą.


TipWzór

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Poniżej odpowiadam na często zadawane pytania dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę w Niemczech.


  1. Czy można wypowiedzieć się w Niemczech ustnie?
  2. Czy trzeba podać powód wypowiedzenia w Niemczech?
  3. Czy niemiecki pracodawca musi potwierdzić otrzymanie wypowiedzenia?
  4. Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje?

Rechtsanwalt Andreas Martin