Wypadek w Niemczech

Wypadek w Niemczech

 

Na terenie Niemiec można spotkać wielu Polaków, którzy przebywają tu w celach turystycznych, bądź pracują  . Z tego względu coraz  częściej dochodzi w Niemczech do wypadków drogowych, w których uczestniczą Polacy. Polacy, którzy znajdują się w takiej sytuacji w obcym Państwie  zadają  sobie najczęściej następujące  pytania:

 

Jak powinno się zachować na  miejscu wypadku?

Jak dokonać likwidacji szkód , które powstały?

Które ze szkód podlegają zwrotowi?

 

 Jak powinno się zachować na  miejscu wypadku?

 

1. Zabezpieczyć miejsce wypadku!

2. Udzielić pierwszej pomocy!

3.  Samodzielne zabezpieczenie dowodów.

Proszę tylko zabezpieczyć dowody. Najlepiej zanotować miejsce zamieszkania świadków i sfotografować miejsce wypadku(wyraźne zdjęcia, za każdym razem z perspektywy pojazdu , ewentualnie zdjęcia śladów hamowania oraz  wszystkich szkód, które doznał pojazd).

Typ: Należy zadbać o to, by na zdjęciach widoczne były takie szczegóły jak: pokrywa włazu, słupy oświetleniowe, znaki drogowe, drzewa, miejsca w których jezdnia została ulepszona itp. Ułatwia to później ekspertom rekonstrukcję przebiegu wypadku.

Przy drobnych szkodach najlepiej zaznaczyć pozycję pojazdu kredą( najczęściej znajduje się w apteczce podręcznej). Następnie jak najszybciej  uporządkować miejsce wypadku.

4. Sporządzić protokół z wypadku!

Jeżeli istnieje taka możliwość  najlepiej wypełnić sprawozdanie z wypadku z pozostałymi uczestnikami wypadku. Należy również  podać dane dotyczące wypadku, pojazdu oraz osoby, jednak nie powinno się uznawać długu( Problem: możliwe roszczenia zwrotne własnego ubezpieczyciela od  odpowiedzialności cywilnej).

5. Zadzwonić na policje!

W szczególności jeżeli są: ranni, duże szkody rzeczowe, brak porozumienia, jeżeli sprawca wypadku oddali się w sposób niedozwolony z miejsca wypadku oraz kiedy strona przeciwna z zagraniczną tablicą rejestracyjną nie posiada dowodu ubezpieczenia(Numer telefonu: 110 albo 112). Najlepiej zanotować sobie numer , pod którym zapisane zostało zgłoszenie w dzienniku policyjnym.

6.Postepowanie przed policja

Należy podać dane odnośnie osób i pojazdu. Przy wątpliwościach odnośnie przebiegu wypadku proszę tylko nie podawać dalszych danych. Pieniądze , które pobiera się w celu ostrzeżenia                        ( tzw. Verwarnungsgeld)  można zaakceptować tylko przy jednoznacznym zawinieniu. Policja  nie jest zobowiązana do przyjęcia tzw. „drobnych wypadków“. Zawsze należy zanotować nazwisko oraz stanowisko urzędnika policyjnego. Jest to szczególnie przydatne w razie późniejszych pytań. Poza tym należy koniecznie zażądać  od policji jednego egzemplarza formularza dotyczącego przyjęcia wypadku.

7. Postępowanie w stosunku do tzw. „ pomagających przy wypadku“

Należy szczególnie uważać na nieproszonych pomocników, którzy już na miejscu wypadku oferują pomoc w likwidacji szkód. Pojazd holowniczy należy zorganizować samemu albo przez policję/ADAC- pomoc na wezwanie.

 

Do 2: Likwidacja wypadku w Niemczech.

Jeśli tylko  znane są wszystkie dane dotyczące uczestników wypadku należy zatrudnić adwokata w Niemczech, gdyż potrzebna jest wiedza w zakresie niemieckich przepisów regulujących wypadki drogowe. Poza tym można później w Niemczech pozwać drugą stronę wypadku o odszkodowanie. W tym miejscu znowu potrzebny jest niemiecki adwokat, który  wystosuje odpowiednie pisma do niemieckiej firmy ubezpieczeniowej  strony przeciwnej i uzyska wgląd do akt policyjnych.  Proszę nie próbować samemu likwidować szkody . Niemiecka firma ubezpieczeniowa z całą pewnością spróbuje wykorzystać, Państwa nieznajomość niemieckiego prawa

Jeżeli firma ubezpieczeniowa nie zapłaci lub zapłaci za mało wnosi się w Niemczech pozew do sadu.

 

do 3 Typy szkód w Niemczech

 

1. Szkody rzeczowe powstałe w związku z wypadkiem samochodowym.

 

a. Szkody rzeczowe związane z pojazdem

 

naprawy, szkoda całkowita , nowy samochód

 

Jako powetowanie za szkody rzeczowe można alternatywnie zażądać przejęcia kosztów naprawy albo pieniężne odszkodowanie ,jako sumę netto.

Wysokość odszkodowania określa się według tzw.  wartości naprawienia szkody, czyli według wieku, rodzaju oraz stanu utrzymania podobnego  samochodu osobowego. Zgodnie z obowiązkiem  zmniejszania strat koszty naprawy szacuje się na jak najmniejsze.

Zasady odnoszącej się do wartości naprawienia szkody  nie stosuje się w przypadku szkody całkowitej , która dotyczy ciężkich wypadków.

Dokonanie naprawy  samochodu ciężarowego za odszkodowaniem nie jest możliwe, jeżeli koszta naprawy przekroczyłyby o 30 %  wartość naprawienia szkody.

 

zmniejszenie wartości samochodu ciężarowego/ zmniejszona wartość

 

Jeżeli wypadek dotyczy samochodu ciężarowego , posiadającego wartość nowego produktu, który jest maksymalnie 4 letni , licznik wykazuje nie więcej niż 100.000 przejechanych kilometrów. Jeżeli dodatkowo  szkody nie należą do kategorii drobnych mogą Państwo zażądać obok zwrotu kosztów naprawy tzw. wyrównania zmniejszonej wartości pojazdu. Podstawę stanowi różnica pomiędzy wartością samochodu ciężarowego wycenioną  przed naprawą, a wartością wycenioną po przeprowadzonej naprawie. Wartości samochodu, który uległ ciężkiemu wypadkowi, nawet po naprawie nie da się nigdy porównać z wartością samochodu bezwypadkowego.

 

Nowy samochód

 

Jeżeli nowy samochód ciężarowy uległ wypadkowi, który nie miał przejechanych więcej niż 1.000 km  mogą Państwo sprzedać  ten samochód .  Otrzymają Państwo różnicę pomiędzy ceną za jaką kupili Państwo nowy samochód( po potrąceniu kwoty za przejechane kilometry ),a ceną  sprzedaży.

 

b. Szkody rzeczowe na innych przedmiotach( ubranie, okulary)

 

Także inne rzeczy, które uległy zniszczeniu  podczas wypadku jak : ubrania, okulary, bagaże podlegają zwrotowi według wartości naprawienia szkody. Jeżeli produktu nie ma już na rynku koszty nabycia ustala się według innych miarodajnych przedmiotów.

 

 

2. Koszty poniesione w związku z wypadkiem samochodowym

 

  • koszty holownicze, ratownicze/ koszty odmeldowania, przemeldowania, nowego zameldowania

 Koszty holownicze oraz ratownicze zwracane są w powstałym zakresie. Zaliczane są do nich   wszystkie koszty odmeldowania, przemeldowania oraz nowego zameldowania, również koszty tablic rejestracyjnych  nowego pojazdu jak i pojazdu , który uległ wypadkowi.

 

koszty finansowania utrzymania stanu, usuwania oraz zawartości zbiornika

Poza tym można uzyskać zwrot kosztów finansowania( kredytu) utrzymania samochodu. Także wartość utraconej zawartości zbiornika oraz usuwania podlega zwrotowi.

koszty rzeczoznawców/ ekspertów

Jeżeli szkody nie są drobne zwrotowi podlegają również koszty rzeczoznawcy. Sami Państwo decydują kogo wybrać na rzeczoznawcę , a sprawca wypadku zobowiązany jest do pokrycia kosztów z nim związanych, również kiedy sam zlecił już wykonanie opinii innemu rzeczoznawcy. Najlepiej zdać się w tej sprawie na swojego adwokata, który orientuje się który rzeczoznawca nadaje się do Państwa sprawy.

koszty adwokata

Strona przeciwna zobowiązana jest również do zwrotu wynagrodzenia, które pobiera adwokat, za reprezentowanie Państwa w tej sprawie.

koszty leczenia/lekarza

Poszkodowany ma roszczenie o zwrot kosztów leczenia (lekarza, szpitala, rehabilitacji), jeżeli własne ubezpieczenie zdrowotne tego nie pokrywa. Często koszty takie nie podlegają zwrotowi w ramach własnego ubezpieczenia, dlatego zaliczone zostały do szkód związanych z wypadkiem. W szczególności uznawane są koszty naprawy zębów, okularów, transportu chorego, kuracji, niezbędnego  leczenia za granicą, kosmetycznej pielęgnacji blizn, dojazdu do lekarza i szpitala, używania telewizora i telefonu w zakresie w jakim sprzyja to zdrowiu.

Kwota ryczałtowa
Obok wyżej podanych rodzajów szkód mogą Państwo zażądać odszkodowania  w wysokości około 25 Euro bez udowadniania, w celu  likwidacji szkód powstałych kosztów( telefon, podróż do adwokata itd.)  . Jeżeli posiadają Państwo dowody na wyższą sumę podlega ona oczywiście zwrotowi.

3. Roszczenia poszkodowanego  w związku z wypadkiem  drogowym.

wynajem samochodu albo niemożność  korzystania z samochodu/taksówka

Prawo do wynajęcia samochodu powstaje gdy poszkodowany regularnie korzystał z samochodu i dalsze  korzystanie z niego uległo faktycznie  przeszkodzie.  Poszkodowany uzyskuje to prawo na czas naprawy , a  przy gospodarczych szkodach całkowitych do czasu kiedy naprawienie samochodu staje się możliwe. Jeżeli poszkodowany korzystał z pojazdu nieregularnie i przejechał mało kilometrów ,ze względu na obowiązek zmniejszania szkód ,może zażądać tylko zwrotu kosztów za taksówkę. 
Poszkodowany powinien zwrócić uwagę przy wynajmie samochodu, że zwrócone zostaną mu tylko koszty za samochód tej samej kategorii co samochód, który uległ wypadkowi.   Firma ubezpieczeniowa porównuje różne oferty i wybiera tę, która najbardziej odpowiada samochodowi poszkodowanego.
Jeżeli poszkodowany nie wynajął samochodu, a regularnie używał samochodu przed wypadkiem jako prywatna osoba,  może zażądać wyrównania za straty poniesione w związku z niemożliwością korzystania z samochodu w czasie naprawy oraz zorganizowania samochodu zastępczego. W  zależności od rodzaju samochodu zwracane jest od 25 do 95 Euro za dzień.

Utrata zarobku/szkody w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Pracownik ma również prawo do uzyskania zwrotu utraconego zarobku, jeżeli z powodu wypadku, wykonywanie przez niego zawodowych czynności uległo ograniczeniu. Roszczenie to powstaje najczęściej od siódmego tygodnia choroby, ponieważ w pierwszych sześciu tygodniach choroby pracodawca ma obowiązek dalszego wypłacania wynagrodzenia. Wysokość roszczenia oblicza się według ostatniego wynagrodzenia , łącznie  z premią świąteczną , wynagrodzeniem  za urlop i innymi nadzwyczajnymi wynagrodzeniami   i wynagrodzeniem za nadgodziny.

Niezależni pracownicy mają prawo do zwrotu kwoty odpowiadającej ich własnej pracy. Wysokość odpowiada utraconym zyskom oraz kosztom zastępstwa.

Poszkodowany ma prawo do zwrotu kwoty , związanej z prowadzeniem gospodarstwa domowego, odpowiadającej niemożności wykonywania czynności domowych. Z reguły przyznawana jest jeżeli istnieje potrzeba zorganizowania na czas niemożności doraźnej pomocy przy dzieciach.

4. Roszczenia krewnych poszkodowanego powstałe w związku z wypadkiem drogowym

odszkodowanie w razie śmierci poszkodowanego/prawo do spadku/ obowiązek alimentacyjny
Jeżeli poszkodowany zmarł w wyniku wypadku spadkobierca ma prawo do uzyskania nawiązki za doznany ból podczas wypadku.  Roszczenie to obejmuje również zwrot wydatków związanych z pogrzebem(w wysokości zwyczajowo przyjętej w danych stosunkach), w szczególności związanych z: uzyskaniem miejsca na cmentarzu, pomnikiem, przewozem ciała , ubraniem pogrzebowym  czy przyjęciem.
Jeżeli zmarły poszkodowany  zobowiązany był do wypłacenia alimentów ( np. dzieciom czy małżonkowi) uprawnieni mają prawo wystąpić  do sprawcy wypadku o rentę w wysokości odpowiadającej alimentom. Renta jest przyznawana  na cały okres czasu, na  który zmarły był zobowiązany na łożyć na utrzymanie. 

b. Szkody krewnych  w związku z doznanym szokiem
Szkody powstałe w związku z doznanym szokiem  przez najbliższych krewnych mogą zostać wyjątkowo pokryte. Są one związane np. z odwiedzinami w szpitalu.

5. Szkody skutkowe w związku z wypadkiem

Nawiązka za ból i cierpienie psychiczne

Poszkodowany ma prawo do nawiązki za ból i cierpienie, jeżeli podczas wypadku ulegnie psychicznym obrażeniom, takim jak: nerwica powypadkowa, depresja, ale również zmiana stylu życia z powodu doznanych obrazów. Wysokość nawiązki zależy od rodzaju oraz rozległości doznanych obrazów, niezbędnych środków leczenia oraz  od  związanego z tym bólu i cierpienia. Wpływ mają również doznane uszkodzenia wyglądu zewnętrznego(np. blizny) oraz szkody  zdrowotne , które  ponadto powodują  zmniejszenie zdolności do pracy oraz niepewność siebie, niezadowolenie z życia itp. Warto również dodać, że nieistotnym podczas oszacowywania wysokości tego roszczenia jest stopień zawinienia sprawcy wypadku.

Długotrwałe szkody/renta/zwiększone potrzeby/przekwalifikowanie

Jeżeli wypadek spowoduje utratę zdolności do pracy czy zdolności do wykonywania zawodu, można zażądać od sprawcy również renty do końca życia.
Obok tego poszkodowany,  którego potrzeby życiowe zwiększyły się w znacznym stopniu ma prawo domagać się renty pieniężnej.  Do zwiększonych potrzeb życiowych zalicza się wydatki na specjalne zaopatrzenie,  ubranie (np. buty ortopedyczne), nakłady związane z przebudową mieszkania, inne środki pomocnicze(np. do poruszania się) itp.
Tak długo jak istnieje potrzeba trwałej opieki pokrzywdzonemu przysługuje prawo do wyrównania jej kosztów. Koszty przekwalifikowania są zwracane, jeżeli powodują  przystosowanie poszkodowanego do wykonywania zawodu w rozsądnych rozmiarach.

Utrudnienie uzyskania zarobku/ zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość

Jednymi spośród uprawnionych z  roszczenia o zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość są dzieci i młodzież. Podstawę w tej grupie społecznej stanowi opóźnione i utrudnione rozpoczęcie życia zawodowego, z czym powiązane jest poszkodowanie w kwestiach zarobkowy w stosunku do innych ludzi.
Natomiast u poszkodowanych będących czynnymi zawodowo podstawę tego roszczenia stanowi brak możliwości awansu, rozwoju zawodowego , które powstały po wypadku. Możliwe jest również uzyskanie odszkodowania związanego z samym zmniejszeniem zarobku.
wypadek w niemczech