Ugoda według prawa niemieckiego / Der Vergleich im deutschen Recht

Jako ugodę określa się w prawie niemieckim pewien rodzaj umowy, której strony umawiają się w celu ponownego określenia wzajemnie obowiązujących praw i obowiązków. Jeśli ugoda jest zawierana w związku z toczącym się przed niemieckim sądem sporem, ma ona podwójny charakter: czynności procesowej oraz materialnej czynności prawnej. Ugoda musi być zawarta w formie protokołu, w którym […]