Dziedziczenie w prawie niemieckim- brak zdolności do dziedziczenia – Erbunwürdigkeit

Brak zdolności do dziedziczenia określonej osoby oznacza, że nie przysługuje jej prawo wejścia w sferę praw i obowiązków spadkodawcy. Do takich osób należą m.in. ci, którzy: umyślnie i niezgodnie z prawem zabili lub próbowali zabić spadkodawcę, czy też doprowadzili go do stanu, w którym nie mógł on wydać lub zmienić dyspozycji na wypadek śmierci; kto […]

Testament w prawie niemieckim – cz. 1

Prawo niemieckie (a ściślej: BGB) przewiduje, że spadkodawca może spisać testament tylko osobiście: „Der Erblasser kann ein Testament nur persönlich errichten“- § 2064 BGB. Spadkodawca nie może też powierzyć komuś innemu określenia, kto ma być spadkobiercą, a także co jest przedmiotem dziedziczenia. Testament musi być możliwie najbardziej precyzyjny – musi z niego jasno wynikać, czy […]

Erbrecht in Deutschland – prawo spadkowe w Niemczech – polsko-niemieckie sprawy spadkowe

prawo spadkowe w Niemczech – polsko-niemieckie sprawy spadkowe