DELIKTY W CYWILNYM PRAWIE NIEMIECKIM – UNERLAUBTE HANDLUNGEN CZ. 2.

Dość ogólny charakter ma §826, w którym stwierdza się, że ten, kto w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, umyślnie  wyrządza komuś szkodę, jest zobowiązany do naprawienia tej szkody: „Wer ein einer gegen die guten Sitten versoßenen Weise einem anderen vorsätlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.” Następnie przewiduje się okoliczności wyłączające […]