Dziedziczenie w prawie niemieckim- brak zdolności do dziedziczenia – Erbunwürdigkeit

Brak zdolności do dziedziczenia określonej osoby oznacza, że nie przysługuje jej prawo wejścia w sferę praw i obowiązków spadkodawcy. Do takich osób należą m.in. ci, którzy: umyślnie i niezgodnie z prawem zabili lub próbowali zabić spadkodawcę, czy też doprowadzili go do stanu, w którym nie mógł on wydać lub zmienić dyspozycji na wypadek śmierci; kto […]

Sąd rodzinny w Niemczech – Familiengericht

Zgodnie z niemiecką ustawą o ustroju sądów (Gerichtsverfassungsgesetz), sąd rodzinny stanowi część sądu rejonowego (Amtsgericht) i zajmuje się sprawami dotyczącymi rodziny. Ta sama ustawa stanowi, że czynności dot. spraw rodzinnych (np. negocjacje, przesłuchania) nie należą do spraw publicznych. Publiczność musi jednak zostać dopuszczona na ogłoszenie wyroku. Według nowej ustawy (weszła w życie 1.01.2009 r. – […]

Forma czynności prawnych w prawie niemieckim

W prawie niemieckim, podobnie jak w prawie polskim, istnieje generalna zasada wolności wyboru formy danej czynności prawnej. Przykładem mogą tu być: umowa kupna- sprzedaży rzeczy ruchomych (nie- nieruchomości), najem lokalu czy umowa o dzieło. W tych przypadkach umowy można zawrzeć ustnie i nie jest konieczna forma pisemna. Ma to znaczący wpływ na wygodę obrotu gospodarczego. […]

CMR w Nimczech – Inkaso w Niemczech

CMR w Nimczech – Inkaso w Niemczech Jest coraz więcej polskich firm, które zajmują się usługami transportowymi dla niemieckich spedytorów.  Podstawa takiej sytuacji leży w  tym, iż  polskie firmy transportowe oferują zazwyczaj korzystniejsze warunki świadczenia usług  niż niemieckie firmy. Faktycznie oznacza to, że stale zwiększa sie obrót w niemiecko-polskim ruchu gospodarczym. Skutkuje to również tym, […]