niemiecki Rejestr handlowy (Handelsregister)

Rejestr handlowy w Niemczech jest publicznym katalogiem, służącym do ewidencji podmiotów gospodarczych w okręg sądu rejestrowego, który jest sądem rejonowym (Amtsgericht) właściwym miejscowo. Rejestr handlowy informuje o istotnych stosunkach gospodarczych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców.

niemiecki KRS

Ewidencja jest jawna pod względem formalnym, ponieważ  każda osoba zainteresowana ma możliwość wglądu do informacji tam zamieszczonych. Wpisy w rejestrze korzystają z  ochrony zaufania, czyli z domniemania prawdziwości wpisu w rejestrze. W ten sposób chronione są osoby trzecie, które obowiązuje treść wpisu umieszczonego w rejestrze, a w razie niezgodności wpisu ze stanem faktycznym, konsekwencje ponosi podmiot gospodarczy lub przedsiębiorca odpowiedzialny za dokonanie wpisu (§ 15 HGB). Dlatego można powiedzieć, że rejestr handlowy pełni kilka funkcji – przede wszystkim funkcję ochronną, kontrolną i dowodową.

GmbH i Rejestr w Niemczech

Regulacje dotyczące rejestru handlowego należą do obszaru sadownictwa nieprocesowego. Od 2007 roku na podstawie Dyrektywy UE rejestr handlowy w Niemczech prowadzony jest w formie elektronicznej.

Rejestr składa się z dwóch działów, w których rejestrowane są poszczególne podmioty:

Dział A – pojedynczy przedsiębiorcy, spółki osobowe, jednostki gospodarcze posiadające zdolność prawna.

Dział B – spółki kapitałowe.

Wpis do rejestru (wpisem jest zarówno nowy wpis, zmiana wpisu jak i wykreślenie z rejestru) nie jest czynnością prawna, tylko prawno procesowym oświadczeniem przed sadem ze względu na prawno materialne znaczenie. Wpisu dokonuje się z zasady na wniosek. W razie zaniechania obowiązku zgłoszenia o wpis do rejestru zgodnie z §14 HGB grozi kara pieniężna w wysokości 5000 €. Wpis jest dokonywany przez urzędnika sadowego lub sędziego i może mieć charakter konstytutywny (tworzący stan prawny) bądź deklaratoryjny (potwierdzający istniejący juz stan prawny).

Przedsiębiorca musi zostać wpisany do rejestru handlowego jeżeli wynika to z przedmiotu lub zakresu jego działalności gospodarczej. Wyjątkiem są tzw. „mali przedsiębiorcy”, którzy co prawda prowadzą określoną działalność gospodarczą, ale nie podlegają regulacjom dotyczącym pozostałych przedsiębiorców.

W rejestrze handlowym podaje się następujące informacje: firmę przedsiębiorcy, adres jego siedziby oraz adresy oddziałów lub filii, przedmiot wykonywanej działalności, osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (np. zarząd, wspólnik odpowiadający całym swoim majątkiem, prezes), forma prawna przedsiębiorcy, wysokość kapitału zakładowego oraz kapitału założycielskiego, dane komandytariuszy oraz członków.