Prawo Konkurencji


Prawo Konkurencji Prawo Konkurencji

Adwokat Niemcy Zakres usług prawo gospodarcze Andreas Martin Kontakt


Niemieckie Prawo o nieuczciwej konkurencji

Niemieckie Prawo o nieuczciwej konkurencji – regulacja prawna – Wettbewerbsrecht

Prawo o nieuczciwej konkurencji regulowane jest wiec przede wszystkim w ustawie o nieuczciwej konkurencji z 3 lipca 2004 roku oraz w ustawie przeciwko ograniczaniu konkurencji z 1 stycznia 1958 roku dotyczącej prawa kartelowego (GWB). Obok w/w ustaw wyróżnia sie również inne przepisy pomocnicze.

Jednakże jeżeli mówimy o prawie konkurencji w wąskim zakresie, pod uwagę brana jest tylko centralna kodyfikacja w postaci ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).


Prawo konkurencji w Niemczech

Prawo konkurencji rozumiane szeroko służy regulacji konkurencji pomiędzy uczestnikami rynku i powinno umożliwiać swobodną konkurencje usług na danym rynku. Powinno ono zapobiegać tworzeniom monopolów na rynku oraz służyć osiągnięciu stabilizacji gospodarki narodowej. Dobro prawne chronione prawem o nieuczciwej konkurencji jest właśnie sama konkurencja. Nie istnieje legalna definicja pojęcia „konkurencja”, jednakże pod pojęciem konkurencyjnych zachowań można rozumieć starania uczestników rynku o uzyskanie jak najwyższego zysku dla siebie, nie zważając tym samym na innych uczestników rynku. Pojęciem konkurencji można jednak także określić strukturę rynku. Wobec tego legalna definicja konkurencji posiada bezspornie wiele znaczeń.

Niemiecka ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji reguluje dozwolone zachowania przedsiębiorców w walce o udział na rynku ze swoimi konkurentami, a w szczególnościwskazuje na zachowania niedozwolone.


Niedozwolone zachowania rynkowe

Do niedozwolonych zachowań przedsiębiorców którymi ci usiłują uzyskać bezprawne korzyści w stosunku do konkurencji zaliczają sie przykładowo: cold calling (niepożądane hasła reklamowe), wykorzystywanie niedoświadczenia dzieci, wprowadzanie w błąd poprzez oferowanie rzekomych gier loteryjnych, przeszkadzanie współuczestnikom rynku. Kryptoreklama oraz reklama wprowadzająca w błąd (§ 5 UWG) nie jest nigdy dozwolona a reklama wywołująca wrażenie podobnej do reklam konkurencji (§ 6 UWG) jest dozwolona tylko pod określonymi warunkami.

Przedsiębiorcy (konkurenci) mogą wnosić wzajemne pozwy o zaniechanie wykonywania dalszych niedozwolonych czynności. Również organizacje chroniące konsumentów, centrale konsumentów oraz centrale konkurencji mogą występować za pomocą kolektywnych powództw związkowych o dalsze zaprzestanie niedozwolonych metod rynkowych.


Funkcje przepisów prawa o nieuczciwej konkurencji

§ 1 UWG (ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji) postuluje co następuje: „ustawa ta służy ochronie tych, którzy są użytkownikami lub uczestnikami rynku przed nieuczciwą konkurencją ze strony innych. Chroni tym samym również interesy ogółu przed właściwą rywalizacja na rynku“.

Zadaniem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji jest regulacja stosunków rynkowych w interesie uczestników rynku, w szczególności konsumentów i konkurentów.

Jeżeli w związku ze szkodliwymi oddziaływaniami zachowań konkurencyjnych, chodzi tylko o naruszenia konkurencyjnych możliwości rozwoju innych uczestników rynku, które biorąc pod uwagę obiektywne rozważania w ramach dozwolonej konkurencji, mieszczą się w jej ramach, na gruncie funkcji ochronnej ustawy nie powstaje żadna potrzeba, wydawania wyroku dotyczącego złamania przepisów o nieuczciwej konkurencji, nawet jeżeli działający który poprzez (obiektywnie niedozwolone) działania konkurencyjne oddziaływał krzywdząco na innych uczestników rynku o tych oddziaływaniach wiedział, powinien był wiedzieć lub brał je pod uwagę.


Granice

Postanowienia UWG regulują stosunki panujące na rynku i przewidują skutki prawne zachowań niosących ze sobą zaburzenia konkurencji na rynku.

Zadaniem UWG nie jest sankcjonowanie wykroczeń przeciwko przepisom o nieuczciwej konkurencji. Ustawie przysługuje jedynie drugorzędna funkcja ochronna w stosunku do konkurencji wobec łamanych norm prawnych. Złamana norma nie może być indywidualnie chroniona, musi jej również towarzyszyć ochrona konkurencji, użytkowników lub innych uczestników rynku.


A. Konkurencja eliminująca przeciwników Prowadzone są celowe działania wobec konkurencji, aby jej zaszkodzić i utrudnić jej dostęp do rynku
A. Konkurencja eliminująca przeciwników Prowadzone są celowe działania wobec konkurencji- aby jej zaszkodzić i utrudnić jej dostęp do rynku
1. walka cen Sprzedaż produktów w cenie kosztów własnych, lub poniżej kosztów ich wytworzenia, dumping
2. odbijanie klientów Odbijanie klientów konkurencji poprzez reklamę przed jej przedsiębiorstwem, przekonywanie do rozwiązywania umów z konkurencyjnym przedsiębiorcą, lub przekonywanie do niezawierania takich umów
3. przeszkadzanie przedsiębiorstwu Bojkot, blokady, psychiczny przymus, podżeganie cudzych pracowników, szpiegostwo
4. przeszkadzanie w sprzedaży Skup surowca, skup towarów konkurencji, wstrzymanie funkcjonowania rynku
5. niweczenie cudzej reklamy Utrudnianie reklamy, usunięcie i niweczenie znaku rozpoznawczego firmy konkurencyjnej
B. reklama odnosząca się do konkurencji Odnosząca się do reklamy konkurencji
1. reklama liderów Kto stosuje takie reklamy, musi udowodnić ich prawdziwość
2. oczernianie Dyskredytowanie konkurencji. W tym przypadku musi być udowodnione osobie, która stosowała taką reklamę, że dyskredytowała ona tym samym konkurencję. Nie odnosi się to do porad, czy poufnej informacji
3. wyzysk Wyzysk jest nielegalnym wykorzystaniem cudzych świadczeń
1. wyzysk cudzych produktów Niedozwolone naśladownictwo lub bezpośrednie przejęcie świadczeń
2. wyzysk cudzej reklamy Wykorzystanie cudzych środków reklamy lub czyjejś renomy
3. wykorzystanie oznaczenia konkurencji Wykorzystanie nieprzysługującego danemu przedsiębiorcy oznaczenia, przynależącego do innej firmy
4. wykorzystanie cudzych tajemnic i wzorów Rozpowszechnienie i wykorzystanie tajemnic i projektów przez zatrudnionych, poprzednio zatrudnionych lub osoby trzecie
5. zniekształcenie relacji konkurencji Wpływ na konkurencję z zewnątrz, a także przez neutralne osoby trzecie, czy państwo

Inforegulacja prawna Wettbewerbsgesetz


Rechtsanwalt Andreas Martin