DELIKTY W CYWILNYM PRAWIE NIEMIECKIM – UNERLAUBTE HANDLUNGEN CZ. 2.

Dość ogólny charakter ma §826, w którym stwierdza się, że ten, kto w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, umyślnie  wyrządza komuś szkodę, jest zobowiązany do naprawienia tej szkody: „Wer ein einer gegen die guten Sitten versoßenen Weise einem anderen vorsätlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.” Następnie przewiduje się okoliczności wyłączające […]

Wykonywanie praw, samoobrona i samopomoc według prawa niemieckiego – Ausübung der Rechte, Selbstverteidigung, Selbsthilfe

Wykonywanie określonego prawa jest niedopuszczalne, jeśli jedynym celem jest spowodowanie szkody innemu prawu.Jednak działanie w obronie koniecznej nie jest uważane za niezgodne z prawem. Za obronę konieczną prawo niemieckie postrzega taką obronę, która jest niezbędna do zapobieżenia bezpośredniemu i bezprawnemu zamachowi na siebie lub inną osobę. Nie można więc powoływać się na obronę konieczną długo […]

Właściwość miejscowa sądu niemieckiego

Co do zasady w Niemczech obowiązuje zasada mówiąca, że właściwość miejscowa zależy od miejsca zamieszkania pozwanego. Pod uwagę można również brać miejsce pobytu, a jeśli nie jest ono znane, właściwość sądu rozstrzyga się w ten sposób, że ustala się ją na podstawie ostatniego znanego miejsca zamieszkania. Problemu takiego nie ma w przypadku osób prawnych – […]

Unieważnienie umowy w prawie niemieckim

W ostatnich postach sporo miejsca zostało poświęcone na omówienie ogólnych warunków umów, formy czynności prawnej oraz kontroli klauzul umowy w prawie niemieckim. Kolejny sposób uznania czynności prawnej między stronami za nieważną został określony w paragrafach 134 i 138 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Paragraf 134 (Gesetzliches Verbot) zawiera zasadę, mówiącą o tym, że cała czynność prawna […]

Schmerzensgeld -Wypadek w Niemczech-zadoscuczynienie za dozana krzywde

Verkehrsunfall in Deutschland – Schmerzensgeld Wypadek w Niemczech-zadoscuczynienie za dozana krzywde Ereignet sich ein Verkehrsunfall in Deutschland an dem Polen beteilgt sind, stellt sich immer die Frage nach dem Schadenersatz. Ich hatte bereits erläutert, dass es im deutschen Verkehrsunfallrecht häufig komplett andere Positionen gibt, die in Deutschland beim Unfall als Schaden ersetzt werden. Gdy wydarzy […]