Niemiecki spadkodawca- roszczenia polskich spadkobierców

Nie często zdarza się następujacy uklad przy śmierci spadkodawcy w Niemczech. Spadkodawca jest Niemcem, mieszkał w Niemczech i częściowo rownież w Polsce i ma polskich spadkobierców, na przyklad pozostawił żonę i dzieci.   W niemieckim statucie spadkowym, a więc przy pytaniu, które prawo znajdzie zastosowanie do śmierci spadkodawcy, podobnie jak w Polsce chodzi o obywatelstwo […]

Testament w prawie niemieckim – cz.2

Testament w prawie niemieckim – cz.2 Jeśli spadkodawca w tak niejednoznaczny sposób określił spadkobierców, że określenie to pasowałoby do więcej niż jednej osoby i nie dałoby się ustalić osoby właściwej, to spadek musi zostać podzielony między te osoby w częściach równych. Jeśli spadkodawca uzależnił przekazanie spadku od spełnienia określonego warunku zawieszającego, w razie wątpliwości przyjmuje […]

Dziedziczenie w prawie niemieckim- brak zdolności do dziedziczenia – Erbunwürdigkeit

Brak zdolności do dziedziczenia określonej osoby oznacza, że nie przysługuje jej prawo wejścia w sferę praw i obowiązków spadkodawcy. Do takich osób należą m.in. ci, którzy: umyślnie i niezgodnie z prawem zabili lub próbowali zabić spadkodawcę, czy też doprowadzili go do stanu, w którym nie mógł on wydać lub zmienić dyspozycji na wypadek śmierci; kto […]

Testament w prawie niemieckim cz. 3.

Rozporządzenie ostatniej woli może zostać zaskarżone, jeśli spadkodawca był w błędzie co do treści swego oświadczenia woli. Możliwe jest to również, jeśli spadkodawca w ogóle nie chciał wydać takiego oświadczenia woli i można przyjąć, że nie złożyłby go, jeśli miałbym pełną wiedzę co do stanu faktycznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy spadkodawca wydał rozporządzenie ostatniej […]

Testament w prawie niemieckim – cz.2

Jeśli spadkodawca w tak niejednoznaczny sposób określił spadkobierców, że określenie to pasowałoby do więcej niż jednej osoby i nie dałoby się ustalić osoby właściwej, to spadek musi zostać podzielony między te osoby w częściach równych. Jeśli spadkodawca uzależnił przekazanie spadku od spełnienia określonego warunku zawieszającego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że spadek zostanie przekazany, jeśli […]

Testament w prawie niemieckim – cz. 1

Prawo niemieckie (a ściślej: BGB) przewiduje, że spadkodawca może spisać testament tylko osobiście: „Der Erblasser kann ein Testament nur persönlich errichten“- § 2064 BGB. Spadkodawca nie może też powierzyć komuś innemu określenia, kto ma być spadkobiercą, a także co jest przedmiotem dziedziczenia. Testament musi być możliwie najbardziej precyzyjny – musi z niego jasno wynikać, czy […]

Zrzeczenie się spadku w prawie niemieckim – Erbverzicht

Krewni jak i małżonek spadkodawcy mogą poprzez zawarcie umowy ze spadkodawcą zrezygnować z należnego im ustawowo spadku. Zrzekający się jest wyłączony z sukcesji na takich zasadach, jakby w momencie śmierci spadkodawcy on sam nie żył. Osoba rezygnująca ze spadku nie ma również prawa do zachowku. Rezygnacja ze spadku może być jednak ograniczona tylko do rezygnacji […]

Sąd rodzinny w Niemczech – Familiengericht

Zgodnie z niemiecką ustawą o ustroju sądów (Gerichtsverfassungsgesetz), sąd rodzinny stanowi część sądu rejonowego (Amtsgericht) i zajmuje się sprawami dotyczącymi rodziny. Ta sama ustawa stanowi, że czynności dot. spraw rodzinnych (np. negocjacje, przesłuchania) nie należą do spraw publicznych. Publiczność musi jednak zostać dopuszczona na ogłoszenie wyroku. Według nowej ustawy (weszła w życie 1.01.2009 r. – […]

Właściwość miejscowa sądu niemieckiego

Co do zasady w Niemczech obowiązuje zasada mówiąca, że właściwość miejscowa zależy od miejsca zamieszkania pozwanego. Pod uwagę można również brać miejsce pobytu, a jeśli nie jest ono znane, właściwość sądu rozstrzyga się w ten sposób, że ustala się ją na podstawie ostatniego znanego miejsca zamieszkania. Problemu takiego nie ma w przypadku osób prawnych – […]

Unieważnienie umowy w prawie niemieckim

W ostatnich postach sporo miejsca zostało poświęcone na omówienie ogólnych warunków umów, formy czynności prawnej oraz kontroli klauzul umowy w prawie niemieckim. Kolejny sposób uznania czynności prawnej między stronami za nieważną został określony w paragrafach 134 i 138 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Paragraf 134 (Gesetzliches Verbot) zawiera zasadę, mówiącą o tym, że cała czynność prawna […]