Walne zgromadzenie spółki europejskiej

Walne zgromadzenie spółki europejskiej jest organem obligatoryjnym – musi występować w spółce. W rozporządzeniu regulującym tę spółkę nie znajdziemy jednak zbyt wielu przepisów dotyczących tego organu, ponieważ odsyła ono do przepisów o spółce akcyjnej obowiązujących w państwie członkowskim (Polska, Niemcy…), w którym spółka (SE) ma swoją siedzibę. Z rozporządzenia wynikają jednak określone wymogi, które muszą […]

Rada administrująca spółki europejskiej – cz.2

Może ona również badać wszelkie dokumenty spółki, żądać sprawozdań lub wyjaśnień, a także dokonywać rewizji majątku. Zasadniczo wykonuje ona swoje kompetencje kolegialnie, jednak statut może stanowić inaczej. Składa się ona z co najmniej 3, a w spółce publicznej z 5 członków, powoływanych co do zasady uchwałą walnego zgromadzenia. Niemcy- pomoc prawna Może ona podjąć uchwały […]

Rada administrująca spółki europejskiej – cz. 1

Rada administrująca ma określone kompetencje w zakresie prowadzenia spraw spółki. Wyłącznie do jej uprawnień należy podejmowanie uchwał w nast. sprawach: – powoływanie i odwoływanie dyrektorów wykonawczych; – ustalanie wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych; – ustalanie rocznych i wieloletnich planów biznesowych; – wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywalnej dywidendy na koniec roku obrotowego; – przyjęcie […]

Organy spółki europejskiej – wprowadzenie

Do obligatoryjnych organów spółki europejskiej należą: walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz organ nadzorujący i organ zarządzający albo organ administrujący. Założyciele spółki muszą dokonać wyboru systemu, w oparciu o jaki będzie funkcjonować spółka: – system dualistyczny, czy też – system monistyczny- nowy w polskim systemie prawa spółek. System dualistyczny – odwzorowuje on system oparty na podziale kompetencji […]

Procedura tworzenia spółki europejskiej

SE może powstać przez łączenie się spółek, a samo łączenie się spółek może zostać przeprowadzone zgodnie z: a) procedurą dotyczącą łączenia się spółek przez przejęcie, ustanowioną w art. 3 ust. 1 trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG (1) lub b) procedurą dotyczącą łączenia się spółek przez zawiązanie nowej spółki, ustanowioną w art. 4 ust. 1 wymienionej dyrektywy. […]

Spółka europejska – utworzenie

Spółka europejska (SE), jak wskazuje Rozporządzenie, może powstać w nast. sposób: 1. w wyniku połączenia spółek; 2. utworzenie holdingu – SE; 3. utworzenie SE- córki; 4. utworzenie SE w drodze przekształcenia spółki akcyjnej; 5. utworzenie SE- córki przez SE. Utworzenie spółki europejskiej poprzez połączenie spółek, jak i przekształcenie może dotyczyć wyłącznie spółek akcyjnych. Przy tworzeniu […]

Europejski Tytuł Egzekucyjny – przesłanki wydania – doręczenie dokumentu wszczynającego postępowanie

W przypadku doręczenia za potwierdzeniem odbioru przez dłużnika dokument wszczynający postępowanie może być doręczony dłużnikowi (lub jego pełnomocnikowi) poprzez zastosowanie jednej z następujących metod: a) osobiste doręczenie potwierdzone poświadczeniem odbioru, zawierającym datę odbioru i podpisanym przez dłużnika; b) osobiste doręczenie potwierdzone dokumentem podpisanym przez właściwą osobę, która dokonała doręczenia, stwierdzającym, że dłużnik otrzymał dokument lub […]

Europejski Tytuł Egzekucyjny – przesłanki wydania – wstęp

Przesłanki wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego również zostały określone rozporządzeniem (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Orzeczeniu w sprawie roszczenia bezspornego wydanego w państwie członkowskim nadaje się na wniosek złożony w sądzie wydania, zaświadczenie ETE, jeżeli kumulatywnie (łącznie) zostaną spełnione […]

Handelsfirma cz. 2

Przepisy HGB stanowią, że firma nie można ot tak zostać zbyta, bez zmiany spółki, dla której została ona powołana: „Die Firma kann nicht ohne das Handelsgeschäft, für welches sie geführt wird, veräußert werden”. W polskim prawie istnieje podobne uregulowanie. Zmiana składu wspólników nie wymaga zmiany firmy. Jeśli ktoś zostanie przyjęty do grona wspólników już istniejącej […]

Handelsfirma cz. 1

Zagadnienia dot. firmy zdefiniowanej przez niemiecki kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch) znajdują się w par. 17 tej ustawy. Firma kupca (die Firma eines Kaufmanns) to nazwa, pod którą prowadzi on działalność i pod którą się podpisuje. Kupiec może pod własną firmą pozywać i być pozwanym. Firma musi właściwie określać kupca (pozwalać na jego identyfikację) i odróżnianie od […]