Testament w prawie niemieckim – cz.2

Testament w prawie niemieckim – cz.2 Jeśli spadkodawca w tak niejednoznaczny sposób określił spadkobierców, że określenie to pasowałoby do więcej niż jednej osoby i nie dałoby się ustalić osoby właściwej, to spadek musi zostać podzielony między te osoby w częściach równych. Jeśli spadkodawca uzależnił przekazanie spadku od spełnienia określonego warunku zawieszającego, w razie wątpliwości przyjmuje […]

Likwidacja spółki jawnej – cz. 2.

Do praw i obowiązków likwidatorów zalicza się m.in. konieczność zakończenia bieżących spraw, roszczeń, spieniężenie pozostałego majątku oraz zaspokojenie wierzycieli. W celu zakończenia toczących się spraw mogą oni dokonywać nowych czynności prawnych. W zakresie swojej działalności likwidatorzy reprezentują spółkę sądowo oraz pozasądowo. Jeśli likwidacji dokonuje więcej niż jeden likwidator oraz o ile nie ustalono inaczej, do […]

Ustalenia dotyczące konkurencji po zakończeniu umowy między przedstawicielem handlowym a przedsiębiorcą wg HGB

Po zakończeniu trwania stosunku wynikającego z umowy między przedstawicielem handlowym a przedsiębiorcą może dojść do takiej sytuacji, w której były przedstawiciel handlowy mógłby konkurować z przedsiębiorcą. Niemiecki kodeks handlowy (HGB) odnosi się i do tej kwestii. Ustalenie, które ogranicza działalność byłego przedstawiciela handlowego po zakończeniu stosunku umownego, wymaga formy pisemnej oraz doręczenia przedstawicielowi  jednego z […]

Prowizja przedstawiciela (Provision des Handelsvertreters)

Przedstawiciel handlowy ma roszczenie o prowizję za wszystkie czynności dokonane w związku ze stosunkiem powstałym w wyniku umowy. Ustawa przewiduje jednak sytuacje, w których prowizja ta będzie jednak przysługiwać wyłączonemu przedstawicielowi. Jeśli przedstawicielowi handlowemu przysługiwał jakiś okręg lub jakiś określony krąg klientów, ma on również roszczenie o prowizję za czynności, które bez jego współudziału z […]

Prokura w Niemczech – cz.2.

Prokurę wg prawa niemieckiego można odwołać w każdej chwili bez względu na istniejące stosunki prawne z prokurentem.  Należy jednak uwzględnić wynagrodzenie uregulowane w umowie między stronami. Niemiecka HGB wyraźnie stwierdza, że prokurent nie może przekazywać prokury nikomu innemu: „Die Prokura ist nicht übertragbar”. Prawo niemieckie, podobnie jak polskie, nie przewiduje wygaśnięcia prokury w przypadku śmierci […]

Spółka jawna – eine offene Handelsgesellschaft – cz. 2.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest również określona przez niemiecki HGB. Każdy wspólnik odpowiada bezpośrednio, bez ograniczeń, solidarnie, z prawem regresu wobec pozostałych dłużników. Wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki nawet wtedy, gdy od niej odstąpił, ale tylko za te podjęte do tego czasu i tylko przez 5 lat. Warto zauważyć, że nowy wspólnik, który dopiero […]

Zobowiązania transportowe w prawie międzynarodowym

Prawo transportowe, za racji swego charakteru, który nijako wymusza współpracę międzynarodową, jest w dużym stopniu uregulowane w różnego rodzaju konwencjach. (Za przykład zupełnie przeciwnego zjawiska mogłaby służyć tematyka prawa własności intelektualnej). Znaczne ujednolicenie na arenie międzynarodowej prawa transportu międzynarodowego sprawiło, że zmalała potrzeba sięgania do krajowych systemów prawnych. W zakresie transportu drogowego najważniejsze dla jego […]

Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2

W związku art. 13 BGB niemiecka nauka prawa uznaje, że spółka cywilna jest traktowana jako konsument. Skoro spółkę tę tworzą co najmniej dwie osoby fizyczne, to powinna mieć tu zastosowania ustawa o ochronie konsumentów. Inny pogląd natomiast wyraża myśl, że prawo konsumenckie chroni nie tylko pojedyncze osoby fizyczne, lecz również ich większą liczbę. Z takiego […]

Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.

Poręczyciel ma prawo do odmowy zaspokojenia wierzyciela tak długo, jak dłużnikowi głównemu (Hauptschuldner) ( w tym poście będzie on po prostu „dłużnikiem”) przysługuje prawo do zaskarżenia czynności prawnej leżącej u podstaw zobowiązania.  To samo uprawnienie przysługuje poręczycielowi w sytuacji, gdy wierzyciel może się zaspokoić z potrącenia w stosunku do dłużnika. Poręczyciel może również odmówić zaspokojenia […]

Vorkaufsrecht – prawo pierwokupu wg prawa niemieckiego cz. 1

Prawo pierwokupu przyznaje osobie uprawnionej, w przypadku sprzedaży rzeczy osobie trzeciej, uprawnienie kształtujące, polegające na tym, że ma ona możliwość zawarcia umowy kupna z osobą sprzedającego, na tych samych warunkach, na jakich zawarta miała zostać umowa pomiędzy sprzedającym a osobą trzecią. Ustawa niemiecka mówi, że osoba uprawniona do pierwokupu, może korzystać z prawa pierwokupu nawet […]