Handelsfirma cz. 2

Przepisy HGB stanowią, że firma nie można ot tak zostać zbyta, bez zmiany spółki, dla której została ona powołana: „Die Firma kann nicht ohne das Handelsgeschäft, für welches sie geführt wird, veräußert werden”. W polskim prawie istnieje podobne uregulowanie. Zmiana składu wspólników nie wymaga zmiany firmy. Jeśli ktoś zostanie przyjęty do grona wspólników już istniejącej […]

Handelsfirma cz. 1

Zagadnienia dot. firmy zdefiniowanej przez niemiecki kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch) znajdują się w par. 17 tej ustawy. Firma kupca (die Firma eines Kaufmanns) to nazwa, pod którą prowadzi on działalność i pod którą się podpisuje. Kupiec może pod własną firmą pozywać i być pozwanym. Firma musi właściwie określać kupca (pozwalać na jego identyfikację) i odróżnianie od […]

CZEGO NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ W NIEMIECKIEJ UMOWIE O PRACĘ? CZ.2/2

Wysokość wynagrodzenia jest jednym z najważniejszych postanowień i w żadnym wypadku nie może go brakować. Najczęściej określa się je w kwocie brutto. Kwota netto jest dopuszczalna, ale nie zalecana. W orzecznictwie BAG (Bundesarbeitsgericht) opowiada się za pewnym ograniczeniem swobody kształtowania wynagrodzenia pracownika. Płaca w Niemczech nie może być ustalona zupełnie dowolnie, lecz musi stanowić co […]

Prokura w Niemczech – cz.2.

Prokurę wg prawa niemieckiego można odwołać w każdej chwili bez względu na istniejące stosunki prawne z prokurentem.  Należy jednak uwzględnić wynagrodzenie uregulowane w umowie między stronami. Niemiecka HGB wyraźnie stwierdza, że prokurent nie może przekazywać prokury nikomu innemu: „Die Prokura ist nicht übertragbar”. Prawo niemieckie, podobnie jak polskie, nie przewiduje wygaśnięcia prokury w przypadku śmierci […]

Personengesellschaften in Deutschland – spółki osobowe w Niemczech

Spółka osobowa powstaje, gdy umówią się co do tego co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Należy podkreślić, że jej powstanie możliwe jest wtedy, gdy strony umawiają się, że chcą zrealizować wspólnie jakiś cel. Spółka ta ma więc za zadanie osiągnięcie umówionego celu. Spółka osobowa nie jest osobą prawną, ale mimo to może być podmiotem […]

Niemożliwość świadczenia – Das Recht der unmöglichen Leistung

Roszczenie o spełnienie świadczenia jest wykluczone, jeśli jest ono dla dłużnika lub innej osoby niemożliwe do spełnienia. Nie miałoby to żadnego sensu żądanie od kogoś wypełnienie obowiązku, jeśli nie da się tego zrobić. Niemożliwość świadczenia (która powstała po zawarciu umowy) znosi więc obowiązek świadczenia. To, czy w danym przypadku będzie mowa o obiektywnej niemożliwości świadczenia […]

Zarząd sp. z o.o. według prawa niemieckiego (Geschäftsführung einer GmbH)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi, zgodnie z niemieckim prawem, mieć jedną lub więcej osób zarządzających. Paragraf 6 GmbHG mówi o tym, że taka osoba musi być osobą fizyczną, która posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych. Może nią być wspólnik, jak i inna osoba, a jej ustanowienie może mieć formę umowy. Ustawa przewiduje szeroki katalog osób, […]

Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialności (Gesellschaft mit beschränkter Haftung- GmbH) w Niemczech

Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialności (Gesellschaft mit beschränkter Haftung- GmbH) w Niemczech Statut spóki z ograniczoną odpowiedzialności – gmbh w niemczech – powinien zawierać: określenie firmy (nazwy) spółki; Nazwa firmy musi zawierać informację, o jaką spółkę chodzi, a więc ważne jest dodanie skrótu (GmbH lub Ges.m.b.H.). Nazwa musi też być zgodna z wymaganiami przepisów niemieckiego […]