Europejski Tytuł Egzekucyjny – odmowa wydania

Aby można było mówić o odmowie wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, musi być spełnione wymaganie związane z doręczeniem pozwanemu pisma wszczynającego postępowanie. Istotne jest również i to, że nie zostały spełnione wymagania co do formy, o których wspomniane zostało w poprzednim poście. Niespełnienie wymagań co do formy może nastąpić m.in. dlatego, że nie określono odsetek […]

Europejski Tytuł Egzekucyjny – wymagania formalne

Do istotnych wymagań, jakie muszą zostać spełnione, by móc wydać Europejski Tytuł Egzekucyjny, należy również odpowiednie poinformowanie dłużnika o roszczeniu. Dokonuje się tego poprzez zawarcie w dokumencie wszczynającym postępowanie lub w dokumencie równoważnym następujących elementów: – nazwisko i adres stron; – kwotę roszczenia; – stopę procentową odsetek oraz okres, za jaki się ich żąda (o […]

Europejski Tytuł Egzekucyjny – przesłanki wydania – doręczenie dokumentu wszczynającego postępowanie

W przypadku doręczenia za potwierdzeniem odbioru przez dłużnika dokument wszczynający postępowanie może być doręczony dłużnikowi (lub jego pełnomocnikowi) poprzez zastosowanie jednej z następujących metod: a) osobiste doręczenie potwierdzone poświadczeniem odbioru, zawierającym datę odbioru i podpisanym przez dłużnika; b) osobiste doręczenie potwierdzone dokumentem podpisanym przez właściwą osobę, która dokonała doręczenia, stwierdzającym, że dłużnik otrzymał dokument lub […]

Europejski Tytuł Egzekucyjny – przesłanki wydania – wstęp

Przesłanki wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego również zostały określone rozporządzeniem (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Orzeczeniu w sprawie roszczenia bezspornego wydanego w państwie członkowskim nadaje się na wniosek złożony w sądzie wydania, zaświadczenie ETE, jeżeli kumulatywnie (łącznie) zostaną spełnione […]

Europejski Tytuł Egzekucyjny – wprowadzenie

Instytucja zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego powołana została rozporządzeniem (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Jego celem jest ułatwienie i przyspieszenie wykonania w państwach członkowskich orzeczeń wydanych w innym państwie członkowskim. Ma ono zastosowanie do orzeczeń, ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych […]

Ugoda według prawa niemieckiego / Der Vergleich im deutschen Recht

Jako ugodę określa się w prawie niemieckim pewien rodzaj umowy, której strony umawiają się w celu ponownego określenia wzajemnie obowiązujących praw i obowiązków. Jeśli ugoda jest zawierana w związku z toczącym się przed niemieckim sądem sporem, ma ona podwójny charakter: czynności procesowej oraz materialnej czynności prawnej. Ugoda musi być zawarta w formie protokołu, w którym […]

Pomoc w pokryciu kosztów procesu w Niemczech

Koszty procesu, na które składają się m.in. koszty sądowe i koszty adwokackie w Niemczech mogą stanowić spory wydatek dla strony. Kto dobiega swoich praw przed niemieckim sądem, w większości przypadków sam musi ponieść pewne wydatki. Koszty te zależą od wysokości wartości przedmiotu sporu i mają charakter degresywny, tzn. proporcjonalnie malejący. Przy sporach niskiej wartości mogą […]

Unieważnienie umowy w prawie niemieckim

W ostatnich postach sporo miejsca zostało poświęcone na omówienie ogólnych warunków umów, formy czynności prawnej oraz kontroli klauzul umowy w prawie niemieckim. Kolejny sposób uznania czynności prawnej między stronami za nieważną został określony w paragrafach 134 i 138 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Paragraf 134 (Gesetzliches Verbot) zawiera zasadę, mówiącą o tym, że cała czynność prawna […]

Wynagrodzenie uzależnione od wygrania sprawy dla adwokatów w Niemczech / Inkaso

Wynagrodzenie uzależnione od wygrania sprawy dla adwokatów w Niemczech / Inkaso Polskie firmy,  które pragną wyegzekwować roszczenie  w Niemczech , często zlecają takie zadanie polskim inkasentom, którzy faktycznie kontaktują się tylko z niemieckimi dłużnikami. Niemieccy przedsiębiorcy zazwyczaj prawie nic nie płacą wskutek takiego pisma, pownieważ  nie jest ono w Niemczech  traktowane poważnie. Niemieccy dłużnicy wiedzą, że […]

Postepowanie egzekucyjne w Niemczech

Postepowanie egzekucyjne w Niemczech adwokat niemcy Polsko – niemiecka współpraca prawna nabiera coraz bardziej na znaczeniu. Wielu Polaków posiada tytuł egzekucyjny przeciwko niemieckim dłużnikom i nie wie niestety, jak w Niemczech przeprowadzane jest takie postepowanie egzekucyjne. Egzekucja z tytulu polskiego w Niemczech O ile istnieje polski tytuł egzekucyjny (wyrok, ugoda, nakaz zaplaty), może zostać z […]