ubezpieczenie od kosztów prawnych – niemieckie prawo pracy

Osobie posiadającej ubezpieczenie od kosztów prawnych w Niemczech może się wydawać, że ubezpieczenie to dotyczy każdego typu przypadków. W większości nie jest to jednak prawdą. Wiele obszarów prawa takie ubezpieczenie nie obejmuje, np. niemieckiego prawa spółek handlowych (Gesellschaftsrecht). Inne z kolei nie dotyczą wszystkich przypadków dot. danej gałęzi prawa, np. w przypadku prawa rodzinnego (Familienrecht) […]

CZEGO NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ W NIEMIECKIEJ UMOWIE O PRACĘ? CZ.2/2

Wysokość wynagrodzenia jest jednym z najważniejszych postanowień i w żadnym wypadku nie może go brakować. Najczęściej określa się je w kwocie brutto. Kwota netto jest dopuszczalna, ale nie zalecana. W orzecznictwie BAG (Bundesarbeitsgericht) opowiada się za pewnym ograniczeniem swobody kształtowania wynagrodzenia pracownika. Płaca w Niemczech nie może być ustalona zupełnie dowolnie, lecz musi stanowić co […]

Czego nie może zabraknąć w niemieckiej umowie o pracę? cz.1/2

Istnieje całe mnóstwo wzorów umów o pracę, z których niemieccy pracodawcy często i chętnie korzystają. Zdarza się jednak, że nie zwracają oni uwagi, czy wzór umowy jest nowy czy stary, czy dotyczy jakiejś specjalnej branży, szczególnych uzgodnień itd. Przeważa następujący sposób myślenia: byle darmo (tanio) i łatwo. A co kiedy dojdzie do konfliktu na linii […]

Odpowiedzialność pracownika w Niemczech w razie wypadku przy pracy

Jeśli pracownik spowoduje wypadek w czasie pracy, w którym poszkodowanymi są koledzy z pracy, czy sam pracodawca, pojawia się pytanie, czy pracownik jest obowiązany do pokrycia wynikających stąd szkód. Zgodnie z prawem niemieckim w takim przypadku za szkody na osobie, włącznie z odszkodowaniem nie będzie odpowiadać pracownik, o ile: – wypadek nie został spowodowany umyślnie […]

Czy pracownik ma w Niemczech prawo pracować równocześnie dla kilka pracodawców?

Pytanie, czy według prawa niemieckiego można pracować u więcej niż u jednego pracodawcy pojawia się dość często. Zdarza się przecież, że jedna pensja nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania. Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht – BAG, Entscheidung vom 5.11.2009, AZR 609/08) zdecydował, że zawarcie kolejnej umowy o pracy (czyli powstania równoległego stosunku pracy) nie jest […]

Entfristungsklage w przypadku umowy o pracę na czas określony – co to takiego?

Czy jest to coś podobnego do innej skargi z zakresu prawa pracy, Kündigungschutzklage? Entfristungsklage to skarga o stwierdzenie, że stosunek pracy na czas określony nie wygasł w wyniku upływu tego terminu, lecz istnieje dalej na czas nieoznaczony. Podobnie jak w przypadku Kündigungschutzklage, również i tę skargę należy wnieść w przeciągu 3 tygodni od umówionego zakończenia […]

Znajomość niemieckiego a ważność oświadczeń woli pracownika

Zasadą jest, że pracodawca niemiecki nie ma obowiązku tłumaczenia umowy o pracę na język swojego pracownika (jeśli ten jest obcokrajowcem). Prawo niemieckie przewiduje od tej zasady pewne wyjątki. Bundesarbeitsgericht (BAG – Federalny Sąd Pracy) stoi jednak na stanowisku, że pewne oświadczenia woli pracownika dla swej ważności wymagają spełnienia warunku – bycia zrozumiałym dla pracownika. Do […]

Czy umowę o pracę w Niemczech pracodawca musi przetłumaczyć na język polski?

Inaczej należałoby spytać, czy przy zatrudnianiu obcokrajowców, pracodawca niemiecki ma obowiązek przetłumaczenia umowy o pracę na język pracownika. Szczególne znaczenie przywiązuje się do zasady, że pracodawca niemiecki ma pewne obowiązki związane z wyjaśnieniem umowy (jasnym jej przedstawieniem), czy też pewnej opieki w tym zakresie wobec pracownika. W przypadku zatrudniania obcokrajowców ma to szczególne znaczenie, właśnie […]

Urlop wg niemieckiego prawa pracy

Minimalna długość urlopu w Niemczech, określona w ustawie Bundesurlaubgesetz, wynosi 24 dni pracy. Strony (pracodawca i pracownik) mogą oczywiście umówić się co do dłuższego urlopu, np. w umowie o pracę. Dłuższy urlop może przysługiwać również z charakteru pracy. W prawie niemieckim rozróżnia się tzw. Arbeitstage oraz Werktage. Różnica między nimi polega na tym, że w […]

Jak sprawdzić odpowiedniość zastosowania wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym?

Wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym w prawie niemieckim jest dla pracodawcy niemieckiego środkiem o dużym znaczeniu. Jak sprawdza się zgodność z prawem takiego wypowiedzenia w konkretnej sytuacji? Jakie są wymagania, jakie muszą być spełnione, by wypowiedzenie takie mogło mieć miejsce? Jako propozycję należy potraktować sprawdzenie następującym elementów takiego wypowiedzenia: zachowanie formy pisemnej wypowiedzenia (Schriftform); przedstawienie istotnym […]