Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu przeniesienia zakładu pracy za granicę

Jeśli pracodawca niemiecki zamyka zakład pracy (czy też jego część),  w przeważnej większości przypadków składa też wypowiedzenia (betriebsbedingte  Kündigung) pracownikom tego zakładu i wykazuje, że likwidacji ulegają ich miejsca pracy. Jeśli jednak zakład pracy jest przenoszony za granicę, jednak niezbyt daleko, przypadek wygląda już nieco inaczej. Stan faktyczny, który stał się podstawą orzeczenia niemieckiego Federalnego […]

Czy czas gotowości do pracy jest czasem pracy w świetle niemieckiego prawa pracy? – cz. 2.

cz.1. . Bereitschaftsdienst jest w prawie niemieckim rozumiany jako Arbeitszeit, czyli czas pracy w rozumieniu § 2 ust. 1. Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Tak wynika z orzecznictwa. Poprzez nieograniczone uznanie Bereitschaftsdienst jako czasu pracy prawodawca niemiecki (deutsche Gesetzgeber) przyjął wykładnię czasu pracy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (EuGH). Takie przyjęcie niesie za sobą następujące konsekwencje: maksymalny czas pracy ; […]

Czy czas gotowości do pracy jest czasem pracy w świetle niemieckiego prawa pracy? – cz. 1.

W przypadku zawodów związanych z medycyną (lekarz, pielęgniarka), zawodu strażaka, ale i w wielu innych istnieje problem okresu gotowości do pracy. Pracownik nie jest w tym czasie w miejscu pracy, lecz w większości przypadków w domu. Nie może on swobodnie dysponować swoim „czasem wolnym”, lecz musi być w każdej chwili osiągalny i gotowy do pracy. […]

Czy pracodawca musi dodatkowo odnośnie okresu próbnego zastrzec krótszy termin wypowiedzenia?

W prawie każdej umowie o pracę znajduje się regulacja, że okres próbny (Probezeit) obowiązuje przez pierwsze 6 miesięcy trwania stosunku pracy. Często w umowie o pracę znajduje się tylko postanowienie o okresie próbnym, bez dodatkowego określenia, że w czasie trwania tego okresu obie strony umowy (pracownik niemiecki i niemiecki pracodawca) są upoważnione do wypowiedzenia umowy […]

Koszty sądowe w postępowaniu przed niemieckim sądem pracy

Postępowanie przed niemieckim sądem pracy, nawet w przypadku broniącego swoich praw (i słabszego z punktu widzenia prawa) pracownika, jest związane z obowiązkiem uiszczenia określonych kosztów sądowych. Osoba, której przysługuje roszczenie (np. Lohnklage czy Kündigugsschutzklage), jest o tym obowiązku pouczana przez prawnika (co musi być potwierdzić jej podpisem). Obowiązek ponoszenia kosztów wynika z § 12 ust. […]

Czas pracy w prawie niemieckim – jak długo wolno pracować?

Pracodawca nie może wymagać od pracownika nieprzestrzegania norm ochronnych dotyczących czasu pracy. Korzystne dla ochrony pracowników uregulowania znajdują się w tzw. Zeitarbeitsgesetz. W tej ustawie znajdują się regulacje określające, jak długo wolno w Niemczech pracować. Dzienna maksymalna ilość godzin pracy nie może według prawa niemieckiego co do zasady przekroczyć 8 godzin. Ten limit będzie mógł […]

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu niewłaściwego świadczenia pracy- cz.2.

Od zawinionego niewłaściwego świadczenia z powodu brakujących kwalifikacji należy odróżnić zawinione niewłaściwe świadczenie. W tym przypadku pod uwagę bierze się (po stosownym upomnieniu) wypowiedzenie uwarunkowane zachowaniem (verhaltensbedingte Kündigung). Jednak i to wypowiedzenie może być dla pracownika trudne do przeprowadzenia, ponieważ i w tym przypadku Sąd ten uzależnia je od spełnienia określonych wymagań. Przede wszystkim, wypowiedzenie […]

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu niewłaściwego świadczenia pracy- cz.1

Jeśli pracownik nie pracuje wystarczająco dobrze (nieodpowiednio), pracodawca może wypowiedzieć mu z tego powodu umowę o pracę (niem. Schlechtleistung, Fehleistung). Dość powszechnie taka przyczyna wypowiedzenia wydaje się zasadna. Nie zawsze musi tak jednak być z punktu widzenia prawa niemieckiego. Niewłaściwe świadczenie pracy z powodu braku wystarczających kwalifikacji pracownika dotyczy przyczyn osobowych. Pracodawca może po stosownym […]

Czy pracodawca niemiecki może odstąpić od umowy o pracę w czasie urlopu?

Dość powszechnie uważa się, że pracodawca nie może zakończyć stosunku pracy w czasie urlopu czy podczas choroby. Nie jest to jednak prawdą. Wypowiedzenie w czasie nieobecności pracownika może jednak rodzić problemy innej natury – choćby stwierdzenia czasu, kiedy takie wypowiedzenie zostało pracownikowi doręczone (jeśli w czasie urlopu wyjechał). To, kiedy wypowiedzenie zostaje doręczone pracownikowi, ma […]

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w niemieckim prawie pracy – na co należy zwrócić uwagę

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to najczęściej pewna suma pieniężna. Problem zapłaty tej sumy pojawia się najczęściej po zakończeniu stosunku pracy. Często pracownikom w czasie trwania stosunku pracy wydaje się, że zawsze przysługuje im roszczenie o zapłatę sumy należnej za niewykorzystany urlop. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ pierwszeństwo ma udzielenie urlopu w formie czasu wolnego, […]