Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu przeniesienia zakładu pracy za granicę

Jeśli pracodawca niemiecki zamyka zakład pracy (czy też jego część),  w przeważnej większości przypadków składa też wypowiedzenia (betriebsbedingte  Kündigung) pracownikom tego zakładu i wykazuje, że likwidacji ulegają ich miejsca pracy. Jeśli jednak zakład pracy jest przenoszony za granicę, jednak niezbyt daleko, przypadek wygląda już nieco inaczej. Stan faktyczny, który stał się podstawą orzeczenia niemieckiego Federalnego […]

Europejski Tytuł Egzekucyjny – wymagania formalne

Do istotnych wymagań, jakie muszą zostać spełnione, by móc wydać Europejski Tytuł Egzekucyjny, należy również odpowiednie poinformowanie dłużnika o roszczeniu. Dokonuje się tego poprzez zawarcie w dokumencie wszczynającym postępowanie lub w dokumencie równoważnym następujących elementów: – nazwisko i adres stron; – kwotę roszczenia; – stopę procentową odsetek oraz okres, za jaki się ich żąda (o […]

Europejski Tytuł Egzekucyjny – przesłanki wydania – doręczenie dokumentu wszczynającego postępowanie

W przypadku doręczenia za potwierdzeniem odbioru przez dłużnika dokument wszczynający postępowanie może być doręczony dłużnikowi (lub jego pełnomocnikowi) poprzez zastosowanie jednej z następujących metod: a) osobiste doręczenie potwierdzone poświadczeniem odbioru, zawierającym datę odbioru i podpisanym przez dłużnika; b) osobiste doręczenie potwierdzone dokumentem podpisanym przez właściwą osobę, która dokonała doręczenia, stwierdzającym, że dłużnik otrzymał dokument lub […]

Europejski Tytuł Egzekucyjny – przesłanki wydania – wstęp

Przesłanki wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego również zostały określone rozporządzeniem (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Orzeczeniu w sprawie roszczenia bezspornego wydanego w państwie członkowskim nadaje się na wniosek złożony w sądzie wydania, zaświadczenie ETE, jeżeli kumulatywnie (łącznie) zostaną spełnione […]

Europejski Tytuł Egzekucyjny – wprowadzenie

Instytucja zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego powołana została rozporządzeniem (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Jego celem jest ułatwienie i przyspieszenie wykonania w państwach członkowskich orzeczeń wydanych w innym państwie członkowskim. Ma ono zastosowanie do orzeczeń, ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych […]

Czy czas gotowości do pracy jest czasem pracy w świetle niemieckiego prawa pracy? – cz. 2.

cz.1. . Bereitschaftsdienst jest w prawie niemieckim rozumiany jako Arbeitszeit, czyli czas pracy w rozumieniu § 2 ust. 1. Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Tak wynika z orzecznictwa. Poprzez nieograniczone uznanie Bereitschaftsdienst jako czasu pracy prawodawca niemiecki (deutsche Gesetzgeber) przyjął wykładnię czasu pracy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (EuGH). Takie przyjęcie niesie za sobą następujące konsekwencje: maksymalny czas pracy ; […]

Czy czas gotowości do pracy jest czasem pracy w świetle niemieckiego prawa pracy? – cz. 1.

W przypadku zawodów związanych z medycyną (lekarz, pielęgniarka), zawodu strażaka, ale i w wielu innych istnieje problem okresu gotowości do pracy. Pracownik nie jest w tym czasie w miejscu pracy, lecz w większości przypadków w domu. Nie może on swobodnie dysponować swoim „czasem wolnym”, lecz musi być w każdej chwili osiągalny i gotowy do pracy. […]

Czy pracodawca musi dodatkowo odnośnie okresu próbnego zastrzec krótszy termin wypowiedzenia?

W prawie każdej umowie o pracę znajduje się regulacja, że okres próbny (Probezeit) obowiązuje przez pierwsze 6 miesięcy trwania stosunku pracy. Często w umowie o pracę znajduje się tylko postanowienie o okresie próbnym, bez dodatkowego określenia, że w czasie trwania tego okresu obie strony umowy (pracownik niemiecki i niemiecki pracodawca) są upoważnione do wypowiedzenia umowy […]

Koszty sądowe w postępowaniu przed niemieckim sądem pracy

Postępowanie przed niemieckim sądem pracy, nawet w przypadku broniącego swoich praw (i słabszego z punktu widzenia prawa) pracownika, jest związane z obowiązkiem uiszczenia określonych kosztów sądowych. Osoba, której przysługuje roszczenie (np. Lohnklage czy Kündigugsschutzklage), jest o tym obowiązku pouczana przez prawnika (co musi być potwierdzić jej podpisem). Obowiązek ponoszenia kosztów wynika z § 12 ust. […]

Czas pracy w prawie niemieckim – jak długo wolno pracować?

Pracodawca nie może wymagać od pracownika nieprzestrzegania norm ochronnych dotyczących czasu pracy. Korzystne dla ochrony pracowników uregulowania znajdują się w tzw. Zeitarbeitsgesetz. W tej ustawie znajdują się regulacje określające, jak długo wolno w Niemczech pracować. Dzienna maksymalna ilość godzin pracy nie może według prawa niemieckiego co do zasady przekroczyć 8 godzin. Ten limit będzie mógł […]