niemiecki BGH: Brak roszczenia o wynagrodzenie za pracę o działo dla pracujących „na czarno”

W przypadku umów o dzieło bazujących całkowicie lub częściowo na pracy „na czarno” nie powstaje roszczenie o zapłatę za świadczenie dzieła. Są one nieważne i również ekwiwalent wartości za nakład pracy na rzecz przyjmującego zamówienie nie wchodzi w rachubę zgodnie z najnowszym orzeczeniem Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (dalej BGH). BGH zdecydował, że za pracę na czarno […]

Niemiecki spadkodawca- roszczenia polskich spadkobierców

Nie często zdarza się następujacy uklad przy śmierci spadkodawcy w Niemczech. Spadkodawca jest Niemcem, mieszkał w Niemczech i częściowo rownież w Polsce i ma polskich spadkobierców, na przyklad pozostawił żonę i dzieci.   W niemieckim statucie spadkowym, a więc przy pytaniu, które prawo znajdzie zastosowanie do śmierci spadkodawcy, podobnie jak w Polsce chodzi o obywatelstwo […]

Polscy pracownicy zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej – Uwaga przy wypowiedzeniach!

Dużo polaków jest zatrudnianych w Niemczech przez agencje pracy tymczasowej. Często przekazują one pracowników firmą trzecim, które ich wtedy zatrudniają. Ważne jest, że pracodawcą jest jednak niemiecka agencja pracy tymczasowej. Agencji pracy tymczasowej nie omija jednak obowiązek posiadania zezwolenia. To znaczy, że wszystkie agencje, które są zarejestrowane, muszą złożyć odpowiedni wniosek i otrzymać pozwolenie na […]

Czym w niemieckim prawie pracy jest Gleichwohlgewährung?

Często w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca niemiecki inaczej ustala swoje „priorytety”. W przypadku kiedy ma on jakieś problemy z płatnościami, przede wszystkim zwraca uwagę na to, by w terminie wypłacić wynagrodzenie obecnych, a nie byłych pracowników. Były pracownik cały czas zachowuje roszczenie o wypłatę np. zaległego wynagrodzenia, jednak czas płynie, rachunki muszą zostać zapłacone, […]

Organy spółki europejskiej – wprowadzenie

Do obligatoryjnych organów spółki europejskiej należą: walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz organ nadzorujący i organ zarządzający albo organ administrujący. Założyciele spółki muszą dokonać wyboru systemu, w oparciu o jaki będzie funkcjonować spółka: – system dualistyczny, czy też – system monistyczny- nowy w polskim systemie prawa spółek. System dualistyczny – odwzorowuje on system oparty na podziale kompetencji […]

Procedura tworzenia spółki europejskiej

SE może powstać przez łączenie się spółek, a samo łączenie się spółek może zostać przeprowadzone zgodnie z: a) procedurą dotyczącą łączenia się spółek przez przejęcie, ustanowioną w art. 3 ust. 1 trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG (1) lub b) procedurą dotyczącą łączenia się spółek przez zawiązanie nowej spółki, ustanowioną w art. 4 ust. 1 wymienionej dyrektywy. […]

Spółka europejska – utworzenie

Spółka europejska (SE), jak wskazuje Rozporządzenie, może powstać w nast. sposób: 1. w wyniku połączenia spółek; 2. utworzenie holdingu – SE; 3. utworzenie SE- córki; 4. utworzenie SE w drodze przekształcenia spółki akcyjnej; 5. utworzenie SE- córki przez SE. Utworzenie spółki europejskiej poprzez połączenie spółek, jak i przekształcenie może dotyczyć wyłącznie spółek akcyjnych. Przy tworzeniu […]

Spółka europejska – wprowadzenie

Spółka europejska to paneuropejska forma przedsiębiorstwa uregulowana Rozporządzeniem 2157/2001/WE i Dyrektywą 2001/86/WE. Ma ona zawsze formę spółki akcyjnej i jest spółką ponadgraniczną. Podlega ona zarówno prawu europejskiemu, jak i prawu państw, w których funkcjonuje. Ma ona jednak pewną autonomię, właśnie ze względu na swoje zakorzenienie w prawie europejskim. Jako charakterystyczne dla spółki europejskiej należy uznać […]

Jak często pracodawca musi upomnieć pracownika, zanim wypowie umowę o pracę?

Generalnie zanim pracodawca wypowie umowę o pracę z powodów dotyczących pracownika, musi go upomnieć. Wielu pracodawców niemieckich może się zastanawiać, jak często takie upomnienie należy pracownikowi wręczać. Nie ma zasadniczo jednej uznanej reguły, ale wiele zależy od wielkości (rangi) przewinienia pracownika. W przypadku najcięższych naruszeń nawet jedno upomnienie może okazać się zbyteczne. Najczęściej wystarczy jednak […]

Europejski Tytuł Egzekucyjny – odmowa wydania

Aby można było mówić o odmowie wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, musi być spełnione wymaganie związane z doręczeniem pozwanemu pisma wszczynającego postępowanie. Istotne jest również i to, że nie zostały spełnione wymagania co do formy, o których wspomniane zostało w poprzednim poście. Niespełnienie wymagań co do formy może nastąpić m.in. dlatego, że nie określono odsetek […]