Walne zgromadzenie spółki europejskiej

Walne zgromadzenie spółki europejskiej

Walne zgromadzenie spółki europejskiej jest organem obligatoryjnym – musi występować w spółce. W rozporządzeniu regulującym tę spółkę nie znajdziemy jednak zbyt wielu przepisów dotyczących tego organu, ponieważ odsyła ono do przepisów o spółce akcyjnej obowiązujących w państwie członkowskim (Polska, Niemcy…), w którym spółka (SE) ma swoją siedzibę.

spółka

Z rozporządzenia wynikają jednak określone wymogi, które muszą być przez spółkę spełnione. Są to:

  1. co najmniej raz rocznie (rok kalendarzowy) musi się odbyć walne zgromadzenie, w ciągu 6 m-cy po zakończeniu roku obrachunkowego (regulacje krajowe mogą przewidywać, że pierwsze walne zgromadzenie może się odbyć w terminie do 18 m-cy po powstaniu spółki).
  2. walne zgromadzenie może zostać zwołane przez właściwy do tego organ, zgodnie z prawem państwa, w którym siedzibę ma spółka.
  3. akcjonariusz(e) reprezentujący (zasadniczo) co najmniej 10% kapitału zakładowego SE może wystąpić z wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia, jak i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

Organ ten podejmuje uchwały większością ważnie oddanych głosów, o ile rozporządzenie, lub w braku jego postanowień – prawo państwa członkowskiego -nie przewiduje surowszych wymogów. Do głosów oddanych nie zalicza się głosów związanych z akcjami, których posiadacz nie uczestniczył w głosowaniu lub powstrzymał się od oddania głosu, lub oddał niewypełnioną lub nieprawidłowo wypełnioną kartę do głosowania. Surowsze wymogi dotyczą jednak zmiany statutu – dla ważności takiej uchwały potrzebna jest większość ⅔ głosów (o ile przepisy państwa członkowskiego nie przewidują jeszcze surowszej większości).


Dowiedz się więcej: