Rada administrująca spółki europejskiej – cz.2

Rada administrująca spółki europejskiej – cz.2

Może ona również badać wszelkie dokumenty spółki, żądać sprawozdań lub wyjaśnień, a także dokonywać rewizji majątku.

Zasadniczo wykonuje ona swoje kompetencje kolegialnie, jednak statut może stanowić inaczej. Składa się ona z co najmniej 3, a w spółce publicznej z 5 członków, powoływanych co do zasady uchwałą walnego zgromadzenia.

Niemcy- pomoc prawna

Może ona podjąć uchwały pod warunkiem m.in. prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu wszystkich jej członków. Przewodniczący rady zwołuje jej posiedzenie na żądanie uprawnionych podmiotów w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania tego żądania. W pewnych przypadkach do jej zwołania może być również uprawniony dyrektor wykonawczy, odpowiedzialny za sprawy finansowe SE.

Organizacja i sposób wykonywania czynności rady określone są w jej regulaminie, który jest uchwalony przez walne zgromadzenie, o ile statut nie stanowi inaczej.

Ograniczenia kompetencji na członków rady administrującej mogą nakładać: EZIGU, statut, regulamin rady administrującej oraz uchwały walnego zgromadzenia. Warto jednak podkreślić, że walne zgromadzenie nie może wydawać radzie administrującej wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

W spółce europejskiej przewiduje się zakaz działalności konkurencyjnej dla członków rady administrującej. W sporze między spółką a członkiem rady, a także w sporze z nim spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

Dowiedz się więcej: