Procedura tworzenia spółki europejskiej

Procedura tworzenia spółki europejskiej

SE może powstać przez łączenie się spółek, a samo łączenie się spółek może zostać przeprowadzone zgodnie z:

a) procedurą dotyczącą łączenia się spółek przez przejęcie, ustanowioną w art. 3 ust. 1 trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG (1) lub

b) procedurą dotyczącą łączenia się spółek przez zawiązanie nowej spółki, ustanowioną w art. 4 ust. 1 wymienionej dyrektywy.

W przypadku łączenia się spółek przez przejęcie, spółka przejmująca przyjmuje formę SE. W przypadku łączenia się spółek przez zawiązanie nowej spółki, SE będzie nowo powstałą spółką.

Utworzenie spółek w drodze łączenia poprzedzają następujące czynności:

  1. czynności przygotowawcze:
    – każda łącząca się spółka sporządza plan połączenia zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady;

– ogłoszenie w dziennikach urzędowych państw siedzib spółek łączących się;
– biegły rewident bada plany połączenia spółek;

  1. uchwała – walne zgromadzenia każdej ze spółek musi powziąć uchwałę o połączeniu;
  2. badanie zgodności z prawem odbywające się dwustopniowo przez kompetentny organ danego państwa;

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Dowiedz się więcej: