Europejski Tytuł Egzekucyjny – wprowadzenie

Europejski Tytuł Egzekucyjny – wprowadzenie

Instytucja zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego powołana została rozporządzeniem (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.

Jego celem jest ułatwienie i przyspieszenie wykonania w państwach członkowskich orzeczeń wydanych w innym państwie członkowskim. Ma ono zastosowanie do orzeczeń, ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych dotyczących roszczeń bezspornych.

Jakie roszczenia rozumie się za bezsporne?
Roszczenie jest bezsporne, jeśli spełniona zostanie choćby jedna z następujących przesłanek:
– dłużnik wyraźnie zgodził się co do niego przez uznanie lub w drodze ugody zatwierdzonej przez sąd albo zawartej przed sądem w toku postępowania;

– dłużnik nigdy nie wniósł przeciwko niemu sprzeciwu, zgodnie ze stosownymi wymogami proceduralnymi wynikającymi z prawa państwa członkowskiego wydania, w toku postępowania sądowego;

– dłużnik nie stawił się ani nie był reprezentowany na rozprawie sądowej dotyczącej tego roszczenia, po początkowym zakwestionowaniu roszczenia w toku postępowania sądowego, pod warunkiem że takie zachowanie traktuje się jako milczące uznanie roszczenia lub uznanie faktów przedstawionych przez wierzyciela na mocy prawa państwa członkowskiego wydania;

– dłużnik wyraźnie zgodził się co do niego w dokumencie urzędowym.

Zaświadczenie ETE jest więc urzędowym stwierdzeniem możliwości wykonania orzeczenia, ugody sądowej lub innego dokumentu urzędowego powstałego w państwie członkowskim. Nie jest więc tym samym, co stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw członkowskich UE, ugód zawartych lub zatwierdzonych przed ich sądami, czy dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach.

Dowiedz się więcej: