Zobowiązania transportowe w prawie międzynarodowym

Zobowiązania transportowe w prawie międzynarodowym

Prawo transportowe, za racji swego charakteru, który nijako wymusza współpracę międzynarodową, jest w dużym stopniu uregulowane w różnego rodzaju konwencjach. (Za przykład zupełnie przeciwnego zjawiska mogłaby służyć tematyka prawa własności intelektualnej). Znaczne ujednolicenie na arenie międzynarodowej prawa transportu międzynarodowego sprawiło, że zmalała potrzeba sięgania do krajowych systemów prawnych.

transport drogowy

W zakresie transportu drogowego najważniejsze dla jego uregulowania były m.in.: Konwencja genewska o umowie międzynarodowego przewozu drogowego (CMR) z roku 1956 oraz Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z 1957 r.. Normy tych aktów prawnych mają najczęściej charakter norm merytorycznych, ale w pewnej części i tak zawierają normy kolizyjne.

samochód w Niemczech

(Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego regulują problematykę właściwości systemu prawnego w określonej sytuacji. Pozwalają one odpowiedzieć na pytanie, np. jakie prawo (polskie czy niemieckie) miałoby zastosowanie, jeśli Polak chciałby kupić od innego Polaka samochód w Niemczech. Normy kolizyjne mają więc zupełnie inne zadanie niż normy merytoryczne, które regulują stosunki życiowe.)

wartość

Warto wspomnieć, że prawo prywatne międzynarodowe przewiduje (o ile w treści umowy strony umowy nie regulują inaczej wyboru prawa), że umowa przewozu podlega prawu kraju, w którym (w chwili zawarcia umowy) siedzibę lub miejsce zamieszkania ma przewoźnik. Jeśli jednak umowa ta została dotyczy przedsiębiorstwa należy stosować prawo państwa, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej: