DELIKTY W CYWILNYM PRAWIE NIEMIECKIM – UNERLAUBTE HANDLUNGEN CZ. 2.

Dość ogólny charakter ma §826, w którym stwierdza się, że ten, kto w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, umyślnie  wyrządza komuś szkodę, jest zobowiązany do naprawienia tej szkody: „Wer ein einer gegen die guten Sitten versoßenen Weise einem anderen vorsätlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

Następnie przewiduje się okoliczności wyłączające oraz pomniejszające odpowiedzialność. Kto w stanie nieświadomości lub w stanie zaburzenia umysłowego, które wyłącza swobodne wyrażenie oświadczenia woli, wyrządza innej osobie szkodę, nie ponosi odpowiedzialności za tę szkodę. Jednak ten, kto wprawił się tego typu (ale przemijalny) stan za pomocą różnych środków (np. alkoholu, narkotyków etc.) z własnej winy, ponosi pełną odpowiedzialność swoich czynów. Przez niemiecki sąd nie będzie więc zrozumiane usprawiedliwianie popełnienie przestępstwa stanem upojenia alkoholowego.

Okolicznością wyłączającą odpowiedzialność za czyny niedozwolone będzie również wiek. Prawo niemieckie przewiduje, że ten, kto nie ukończył 7 roku życia, nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie wyrządził drugiej osobie. Z kolei osoby między 7 a 10 rokiem życia mogą odpowiadać za określone czyny, ale tylko wtedy, gdy dokonały ich umyślnie. Ta osoba, która nie ukończyła 18 roku życia i wobec której nie zachodzą okoliczności wyłączające bądź ograniczające jej odpowiedzialność, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli w momencie popełniania czynu niedozwolonego nie miała pojęcia (świadomości) o grożącej jej za ten czyn odpowiedzialności.

Jeśli popełnienia czynu niedozwolonego dopuściła się grupa osób (współsprawstwo), to każda z nich ponosi jego odpowiedzialność. Taka sama zasada obowiązuje, jeśli nie uda się ustalić, kto spośród grupy sprawców popełnił konkretny karalny czyn. Przepis ten dotyczy również osób podżegających i pomocników sprawcy.

.

>> CZĘŚĆ 1 >> oraz >> CZĘŚĆ 3 ARTYKUŁU

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.

Dowiedz się więcej: Zdolność deliktowa, Europejski Nakaz Aresztowania,Odszkodowanie wg prawa niemieckiego, Zakaz wjazdu na teren Niemiec.

Trackbacks

  1. […] i samopomoc według prawa niemieckiego – Ausübung der Rechte, Selbstverteidigung, Selbsthilfe DELIKTY W CYWILNYM PRAWIE NIEMIECKIM – UNERLAUBTE HANDLUNGEN CZ. 2. […]

Kommentar verfassen