Czas pracy w prawie niemieckim – jak długo wolno pracować?

Pracodawca nie może wymagać od pracownika nieprzestrzegania norm ochronnych dotyczących czasu pracy. Korzystne dla ochrony pracowników uregulowania znajdują się w tzw. Zeitarbeitsgesetz. W tej ustawie znajdują się regulacje określające, jak długo wolno w Niemczech pracować. Dzienna maksymalna ilość godzin pracy nie może według prawa niemieckiego co do zasady przekroczyć 8 godzin. Ten limit będzie mógł […]

Handelsfirma cz. 2

Przepisy HGB stanowią, że firma nie można ot tak zostać zbyta, bez zmiany spółki, dla której została ona powołana: „Die Firma kann nicht ohne das Handelsgeschäft, für welches sie geführt wird, veräußert werden”. W polskim prawie istnieje podobne uregulowanie. Zmiana składu wspólników nie wymaga zmiany firmy. Jeśli ktoś zostanie przyjęty do grona wspólników już istniejącej […]

Handelsfirma cz. 1

Zagadnienia dot. firmy zdefiniowanej przez niemiecki kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch) znajdują się w par. 17 tej ustawy. Firma kupca (die Firma eines Kaufmanns) to nazwa, pod którą prowadzi on działalność i pod którą się podpisuje. Kupiec może pod własną firmą pozywać i być pozwanym. Firma musi właściwie określać kupca (pozwalać na jego identyfikację) i odróżnianie od […]

Likwidacja spółki jawnej – cz. 2.

Do praw i obowiązków likwidatorów zalicza się m.in. konieczność zakończenia bieżących spraw, roszczeń, spieniężenie pozostałego majątku oraz zaspokojenie wierzycieli. W celu zakończenia toczących się spraw mogą oni dokonywać nowych czynności prawnych. W zakresie swojej działalności likwidatorzy reprezentują spółkę sądowo oraz pozasądowo. Jeśli likwidacji dokonuje więcej niż jeden likwidator oraz o ile nie ustalono inaczej, do […]

Prowizja przedstawiciela (Provision des Handelsvertreters)

Przedstawiciel handlowy ma roszczenie o prowizję za wszystkie czynności dokonane w związku ze stosunkiem powstałym w wyniku umowy. Ustawa przewiduje jednak sytuacje, w których prowizja ta będzie jednak przysługiwać wyłączonemu przedstawicielowi. Jeśli przedstawicielowi handlowemu przysługiwał jakiś okręg lub jakiś określony krąg klientów, ma on również roszczenie o prowizję za czynności, które bez jego współudziału z […]

Prokura w Niemczech – cz.2.

Prokurę wg prawa niemieckiego można odwołać w każdej chwili bez względu na istniejące stosunki prawne z prokurentem.  Należy jednak uwzględnić wynagrodzenie uregulowane w umowie między stronami. Niemiecka HGB wyraźnie stwierdza, że prokurent nie może przekazywać prokury nikomu innemu: „Die Prokura ist nicht übertragbar”. Prawo niemieckie, podobnie jak polskie, nie przewiduje wygaśnięcia prokury w przypadku śmierci […]

Spółka jawna – eine offene Handelsgesellschaft – cz. 2.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest również określona przez niemiecki HGB. Każdy wspólnik odpowiada bezpośrednio, bez ograniczeń, solidarnie, z prawem regresu wobec pozostałych dłużników. Wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki nawet wtedy, gdy od niej odstąpił, ale tylko za te podjęte do tego czasu i tylko przez 5 lat. Warto zauważyć, że nowy wspólnik, który dopiero […]

WYPOWIEDZENIE W OKRESIE PRÓBNYM – KÜNDIGUNG WÄHREND DER PROBEZEIT – CZ. 2.

Aby wstrzymać bieg okresu próbnego, należy jeszcze przed jego upływem wręczyć pracownikowi wypowiedzenie. Nie ma tu jednak znaczenia termin wysłania takiego wypowiedzenia przez pracodawcę, ale termin, w którym pracownik je otrzyma. . Wysłuchanie rady zakładowej (Betriebsrat) Rada zakładowa jest tym podmiotem, którego należy wysłuchać w przypadkach dotyczących wypowiedzeń. Jeśli nie doszłoby do jej wysłuchania (Anhörung), […]

Wypowiedzenie w okresie próbnym – Kündigung während der Probezeit – cz. 1.

Okres próbny nie jest ulubionym rozwiązaniem pracowników. Wiedzą oni, że w tym czasie pracodawca może łatwiej rozwiązać z nimi stosunek pracy. . Okres próbny w Niemczech W normalnym przypadku pracodawcę i pracownika łączy nieograniczony czasowo stosunek pracy, który zawiera okres próbny. Wielu niemieckich pracodawców wierzy, że okres próbny to czas swoistego stosunku pracy, po którym […]

Personengesellschaften in Deutschland – spółki osobowe w Niemczech

Spółka osobowa powstaje, gdy umówią się co do tego co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Należy podkreślić, że jej powstanie możliwe jest wtedy, gdy strony umawiają się, że chcą zrealizować wspólnie jakiś cel. Spółka ta ma więc za zadanie osiągnięcie umówionego celu. Spółka osobowa nie jest osobą prawną, ale mimo to może być podmiotem […]